Stadionpark en Feyenoord City : links en documenten

Feyenoord City is een gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid. Onderdeel daarvan is de bouw van een nieuw Feyenoordstadion. Feyenoord City is onderdeel van de meer omvattende ontwikkeling Stadionpark. Daaronder vallen – naast Feyenoord City – o.a. eiland Van Brienenoord, park De Twee Heuvels, Sportdorp, Zomerland, Sportcampus en bedrijventerrein Stadionweg.

Onze diensten inzake Feyenoord City

Het project wordt door ons gevolgd omdat het een mooie blik in de keuken van grote projecten biedt. Zowel qua juridische ontwikkeling, als qua motivationele (communicatie, politieke invloed en weerstand onder het publiek). En natuurlijk omdat het om een bekende voetbalclub gaat.

Ook adviseren wij bewoners, betrokkenen en bedrijven in de omgeving van Feyenoord City en Stadionpark over de voortgaande ontwikkelingen. Indien u vragen hebt over de ontwikkelingen, over de procedures of over uw rechten, dan kunt u deze stellen via onderstaande knop:

Contact

Documenten en informatie

Hieronder hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste documenten en links met betrekking tot deze ontwikkelingen. Deze wordt zoveel mogelijk up to date gehouden (laatstelijk: 12-3-2021).

Introductie

Feyenoord City en Stadionpark vallen beide onder de Gebiedsvisie Stadionpark. Die visie is op 1 februari 2018, door de gemeenteraad van Rotterdam vastgesteld.

De ontwikkelingen van Feyenoord City (met o.a. het nieuwe Feyenoordstadion) en Stadionpark worden in diverse bestemmingsplannen en besluiten uitgewerkt. Daar verwijzen we naar bij de afzonderlijke ontwikkelingen.

We geven een overzicht van de belangrijkste documenten van de ontwikkelingen:

Overzicht

Ons overzicht van documenten en links bevat de volgende onderdelen:

Stadionpark – documenten en links

Hier volgen eerst enkele links en stukken die betrekking hebben op de gezamenlijke ontwikkelingen:

Links Stadionpark (incl. Feyenoord City):

Documenten Stadionpark (incl. Feyenoord City):

Feyenoord City – documenten en links

Voor Feyenoord City is nog geen (ontwerp) bestemmingsplan in procedure. Wel is inmiddels – op 1 februari 2018 – een voorbereidingsbesluit genomen. Dat betekent dat de gemeente waarschijnlijk binnen een jaar een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage zal leggen voor Feyenoord City.

Links Feyenoord City:

Documenten Feyenoord City (selectie):

 

Stadionpark excl. Feyenoord City – documenten

Zoals opgemerkt maakt Feyenoord City deel uit van de meer omvattende ontwikkeling Stadionpark. Buiten Feyenoord City (zie voor de begrenzing van Feyenoord City de kaart bij het voorbereidingsbesluit van 01-02-2018) omvat Stadionpark de volgende wijken en buurten:

Voor het grootste deel van deze gebieden wordt een integraal bestemmingsplan opgesteld: ‘IJsselmonde Noord’. Voor kleinere onderdelen is inmiddels een bestemmingsplan vastgesteld (‘Noorderhelling’) en een in procedure (‘Zuiddiep’). Ten slotte is ook het bestemmingsplan ‘Gasontvangststation Stadionpark’ in procedure.

Bestemmingsplan IJsselmonde Noord

De gemeente heeft op 26 april 2017 in de Staatscourant gepubliceerd dat bestemmingsplan IJsselmonde Noord wordt voorbereid. Over de bebouwing van Park De Twee Heuvels zonden B en W op 19-06-2018 deze brief naar de gemeenteraad over verkleining van de bouwlocaties. Bij brief van 26 september 2018 hebben B en W aan de gemeenteraad bericht dat het ontwerpbestemmingsplan ‘IJsselmonde Noord’ ter inzage zal worden gelegd.

Op 5 oktober 2018 is in de Staatscourant gepubliceerd dat het ontwerpbestemmingsplan IJsselmonde Noord m.i.v. 5 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Tegelijkertijd is het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder in verband met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Voorafgaand aan de planprocedure is het masterplan Sportcampus Rotterdam en Park de Twee Heuvels opgesteld. Dat masterplan is op 15 december 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld (zie agendapunt 19). Zie ook het voorstel tot vaststelling en het desbetreffende amendement. Met betrekking tot het masterplangebied is op 1 februari 2018 ook een motie aangenomen.

Bestemmingsplannen Noorderhelling en Zuiddiep

Ook is op 2 maart 2018 een omgevingsvergunning verleend aan Feyenoord Rotterdam N.V. ten behoeve van de realisatie van een clubgebouw, sportvelden en aanverwante voorzieningen voor SC Feyenoord en Feyenoord Academy op de Sportcampus aan de Olympiaweg 74 te Rotterdam.

Andere stukken:

 Bestemmingsplan Gasontvangststation Stadionpark

Thans nog geldende bestemmingsplannen

Buiten bestemmingsplan Noorderhelling, zijn er nog geen nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld met betrekking tot Stadionpark. Dat betekent dat de reeds bestaande plannen nog in werking zijn. Dat gaat o.a. om de volgende bestemmingsplannen:

Begrippen omgevingsrecht

Wilt u weten wat de diverse omgevingsrechtelijke begrippen betekenen en/of hoe de verschillende ruimtelijke procedures en besluitvorming verlopen? Kijk dan eens op onze Cursus Omgevingsrecht. De cursus Omgevingsrecht kan ook als pdf worden gedownload:

Cursus ‘Omgevingsrecht’ (pdf)

Contact

Hebt u vragen over de ontwikkelingen van Stadionpark en Feyenoord City? Wilt u weten welke gevolgen deze ontwikkelingen voor u kunnen hebben? Wilt u juridisch advies van een specialist op het gebied van het bouw- en omgevingsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.