• Juridisch advies en bemiddeling gericht op oplossingen

  Bestuursrecht | Omgevingsrecht | Bouwrecht
  ICT- en Auteursrecht | Arbeidsrecht | Huur & Koop
  Invloed & Motivatie | Onderhandelen | Procespsychologie
  Bemiddeling | Communicatie | Rechtspsychologie

  Juridische diensten Motivationele diensten
  Juridisch advies en bemiddeling gericht op oplossingen
 • Juridische expertise

  Advies, begeleiding, interimdiensten en procedures op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht, milieurecht, auteursrecht, ICT-recht, arbeidsrecht, ontslagrecht, huurrecht, vastgoedrecht en appartementsrecht.

  Juridische diensten
 • Motivationele expertise

  Vanuit onze juridische en psychologische expertise adviseren en begeleiden we bij:
  - conflictbemiddeling (overheid, werk, familie, wonen)
  - omgaan met weerstand tegen (bouw)projecten (‘Nimbyisme’)
  - doorbreken van (procedurele) impasses
  - communicatie met politiek, bestuur & belangenorganisaties
  - onderhandelen, motiveren & beïnvloeden
  - arbeidsrechtelijke kwesties

  Motivationele diensten

Filosofie

Oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid in het recht. Met zorg voor kwaliteit en aandacht voor de cliënt.

Problemen en conflicten kunnen worden opgelost. Dat wordt door de doorsnee jurist vaak uit het oog verloren. Deze is immers opgeleid om over conflicten te oordelen.

In plaats van oordeelsgerichtheid, stellen wij oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid voorop. Als juridisch specialist verlenen wij de diensten die u van juristen verwacht: procederen en adviseren. Op kwalitatief hoog niveau. Maar wij bieden meer dan dat. Wij werken vooral aan een oplossing van uw (juridische) problematiek. Wij gaan voor resultaat.

Een mix van meer dan twee decennia ervaring in de juridische wereld en grondige kennis van de motivationele communicatietechniek geven ons het perfecte instrumentarium om effectief oplossingen te vinden en resultaten te behalen.

Wij weten hoe resultaatgericht te communiceren, impasses te doorbreken, succesvol te bemiddelen en oplossingsgericht en resultaatgericht te onderhandelen en procederen.

Wij schrijven erg graag dagvaardingen en beroepschriften. Maar net als onze motivationele instrumenten, staan deze juridische instrumenten bij ons altijd ten dienste van oplossing en resultaat.

oplossingsgericht – resultaatgericht – toekomstgericht

Willem Brakenhoff

oplossingsgericht - resultaatgericht - toekomstgericht

“Mensen en organisaties willen niet dat juristen aan de haal gaan met hun problemen. Ze willen een oplossing!”

Ervaring

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen is een initiatief van mr. W.J. (Willem) Brakenhoff BSc.

Sinds 1995 heeft Willem als jurist en adviseur diverse rollen vervuld: onder andere die van advocaat, overheidsjurist, wetenschappelijk medewerker en bedrijfsjurist. Daarbij heeft hij veel kennis en ervaring verkregen op uiteenlopende rechtsgebieden. Als specialist bestuursrecht, omgevingsrecht en bouwrecht adviseert hij overheden, ontwikkelaars en advocaten in complexe dossiers. Voor particulieren en (MKB-)ondernemers heeft hij een algemene rechtspraktijk (huurrecht, arbeidsrecht, familierecht, ondernemingsrecht, overheidsrecht en bouwrecht).

Naast een zeer ervaren jurist is Willem ook gespecialiseerd in de motivationele communicatiepsychologie (m.n. het beïnvloeden van weerstand in mens en organisatie). Als applied psychologist bemiddelt hij bij conflicten, doorbreekt hij impasses bij projecten en streeft hij ernaar advocaten en rechters overbodig te maken door juridische problemen te voorkomen en op te lossen. Als Register Counsellor werkt hij met organisaties, particulieren en leidinggevenden aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Willem is lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) te Rijswijk.

Willem heeft Bouwkunde gestudeerd in Delft, Rechten in Rotterdam en Toegepaste Psychologie in Leiden.

Juridisch

 

 • omgevingsrecht
 • bezwaar & beroep
 • bestuursrecht
 • arbeidsrecht
 • milieu
 • vergunningen
 • nieuwe Omgevingswet
 • handhaving
 • ondernemingsrecht
 • leges & gemeentebelastingen
 • familierecht
 • verordeningen & APV
 • privaatrecht
 • bouwrecht & aanneming van werk
 • ontslagrecht
 • aanbestedingsrecht
 • verbintenissenrecht
 • vastgoed
 • huurrecht
 • eigendom & appartementsrecht
 • arbitrage

Juridische diensten

 

Bestuursrecht

Wij adviseren burgers en overheden bij kwesties over handhaving, subsidies, vergunningen, horeca, verordeningen (APV) en bezwaar & beroep.

Meer informatie

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers begeleiden wij bij kwesties over ontslag, uitkeringen, beëindigingsovereenkomsten en arbeidsomstandigheden.

Meer informatie

Omgevingsrecht

Overheden, ontwikkelaars en particulieren begeleiden wij bij kwesties over vergunningen, bestemmingsplannen, milieu en (implementatie van) de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie

ICT- en auteursrecht

Wij adviseren en bemiddelen bij kwesties op het gebied van het ICT-recht, auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Meer informatie

Bouwrecht

Overheden, aannemers en particulieren begeleiden wij bij kwesties over (Europese) aanbesteding, meer- en minderwerk, oplevering en contractvormen.

Meer informatie

Huren en kopen

Wij adviseren bij kwesties over de huur van woonruimte en bedrijfsruimte, de koop van onroerende zaken en appartementsrechten.

Meer informatie

Procesvoering | Litigation

Wij vertegenwoordigen cliënten bij bezwarencommissies, rechtbanken, arbiters, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Meer informatie

Interimspecialist

Wij verrichten interimopdrachten voor overheden en bedrijven. Daarbij moeten wij helaas wel selectief zijn. Voor interessante opdrachten kunt u ons echter altijd benaderen.

Meer informatie

Advocatencounsel

Advocatenkantoren adviseren wij in complexe dossiers op het gebied van het bestuursrecht, omgevingsrecht en bouwrecht.

Meer informatie

Motivationeel

 

Oplossen = In beweging brengen = Motiveren = Beïnvloeden

Waar in de psychologie vroeger werd gesproken over ‘beïnvloeden’, daar spreekt men nu van ‘motiveren’. Een specialist in de motivationele communicatie wil dan ook beïnvloeden. Op een positieve en constructieve manier.

Beïnvloeden (motiveren) is nodig om conflicten te voorkomen en op te lossen, om impasses te doorbreken en om (onbewuste) weerstand te geleiden.

De specialist beschikt daartoe over motivationele gereedschappen en technieken.

Het motivationeel instrumentarium kan worden toegepast op de volgende gebieden:

 • conflictbemiddeling
 • omgaan met weerstand tegen (bouw)projecten (‘Nimbyisme’)
 • doorbreken van impasses
 • vlottrekken van vastgelopen onderhandelingen
 • communicatie met besluitvormers
 • opzetten van een projectcommunicatie- of processtrategie (ook bij rechtszaken)
 • oplossen van onbewuste obstakels voor persoonlijke en organisatorische ontwikkeling
 • opstellen van overredende teksten

 

 

Motivationele diensten

 

Conflictbemiddeling

Wij bemiddelen bij arbeidsconflicten, echtscheiding, conflicten tussen burger en overheid, tussen partners, vennoten en stakeholders en bij andere conflicten.

Meer informatie

Vastgelopen bij de overheid?

Aan personen en organisaties die vastlopen bij de overheid (complexe regels en procedures), bieden wij begeleiding.

Meer informatie

Onderhandelingen

Wij vertegenwoordigen overheden, bedrijven en particulieren bij onderhandelingen over uiteenlopende onderwerpen.

Meer informatie

Participatiemanagement

Voor overheden implementeren en begeleiden wij participatieprocedures (inspraak, voorlichting, bemiddeling).

Meer informatie

Weerstand tegen bouwprojecten

Overheden en ontwikkelaars bieden we strategieën voor de omgang met weerstand tegen bouwprojecten ('Nimbyisme').

Meer informatie

Procespsychologie

Wij geven (aan o.a. advocaten) adviezen over het opstellen van overredende teksten. Daarbij maken wij gebruik van inzichten uit de motivationele psychologie.

Meer informatie

Counselling

Wij zijn gesprekspartner voor mens en organisatie in kwesties over zingeving, carrière, weerstand, conflict en verandering.

Meer informatie

Coaching

Wij begeleiden mens en organisatie bij het stellen en behalen van doelen.

Cursussen

Wij geven cursussen in motivationele communicatie, overredend schrijven, omgaan met weerstand en conflictmanagement.

Recente blogs

MILIEURECHT - Ene na andere ruimtelijke plan sneuvelt door PAS-rechtspraak

De situatie doet ons een beetje denken aan de situatie kort na de eeuwwisseling. Ook toen sneuvelde het ene na […]

Read More

OMGEVINGSRECHT - Rotterdam : oeververbinding Feijenoord - Kralingen / De Esch

Op 16 juli 2019 hebben de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio […]

Read More

MILIEURECHT - Klimaatwet gepubliceerd

Vandaag, 10 juli 2019, is de Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht […]

Read More

ARBEIDSRECHT - Publicatie amvb oproepovereenkomsten

Onlangs besteedden we hier aandacht aan de Wet arbeidsmarkt in balans. Die wet kent een uitbreiding van het huidige art. […]

Read More

MOTIVATIONEEL - Rechtspsychologie

Netflix roert zich hevig op het vlak van de justitiële dwalingen en rechtspsychologie. Eerst hadden we de serie Making a […]

Read More

OMGEVINGSRECHT - Ontwerp Nationale Omgevingsvisie gepresenteerd

Gisteren is in Vijfhuizen het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Het ontwerp vormt de basis voor een maatschappelijk […]

Read More

ARBEIDSRECHT - Publicatie Wet arbeidsmarkt in balans

Vandaag is de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie […]

Read More

OMGEVINGSRECHT - Wijziging Crisis- en herstelwet

Vandaag is de ‘Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen […]

Read More