OMGEVINGSRECHT – Frustratie van noodzakelijke woningbouw door bezwaarmakers?

woningbouwVandaag stond dit artikel in het AD: ‘Gezinnen met handen in het haar: hun gedroomde nieuwbouwhuis laat door bezwaar lang op zich wachten’. Een omwonende van het woningbouwproject schijnt bezwaar te hebben gemaakt vanwege zijn zorgen over mogelijke parkeerproblemen. En er is (kennelijk) maar één bezwaarmaker nodig om de broodnodige woningbouw stil te leggen. Hetgeen over diverse zaken te denken geeft.

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Just learn how to get stuff done

ASMLDeze week vernam ik een paar dingen die mij zeer aanspreken, zowel in mijn rol van motivationeel psycholoog als die van jurist. En eigenlijk zouden ze iedereen moeten aanspreken, in welke rol dan ook. Het eerste was een uitspraak van ene Barack Obama. Het tweede was iets dat ik las in het boek ‘Focus’ over chipmachinemaker ASML. In beide gevallen gaat het over een mentaliteit die we volgens mij op het moment erg goed kunnen gebruiken in Nederland. Zowel in de private als in de publieke sector. En vooral op die gebieden waar Nederland vast loopt: files, kabinetsformaties, woningbouw, vergunningverlening, duurzaamheidsprojecten, zorg, et cetera.

Lees Meer

OMGEVINGSWET – Omgevingsvergunningvrij bouwen: Van Bor naar Bbl

omgevingsvergunningvrij bouwenLaatst vroeg iemand me waar de artikelen 2 en 3 van bijlage II van het oude Besluit omgevingsrecht waren ‘geland’ in de nieuwe Omgevingswet. Hij vond het maar een hele uitzoekerij met die ‘knip’ tussen de technische vergunning en de ruimtelijke. Ik maakte de vergelijking met de invoering van de euro ruim twintig jaar geleden. Toen waren we ook steeds aan het terugrekenen. Totdat we dat zomaar ineens niet meer deden, en de wereld nog steeds goed te hanteren bleek. Soms moet je het oude loslaten om het nieuwe volledig te omarmen. Maar goed, toch een kort stappenplan voor zij die willen blijven  ‘omrekenen’.

Lees Meer

OMGEVINGSWET – De wijzingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan en de bruidsschat

wijzigingsbevoegdheidOp 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Die wet vervangt o.a. de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro gaf aan gemeenten de bevoegdheid om in bestemmingsplannen flexibiliteitsregels op te nemen, zoals een wijzigingsbevoegdheid. De Omgevingswet kent deze bevoegdheid niet meer. De (oude) bestemmingsplannen zijn echter nog steeds van toepassing als onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, inclusief de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheden. Vraag is hoe onder de nieuwe wet van die  wijzigingsbevoegdheden gebruik kan worden gemaakt.

Lees Meer

OMGEVINGSWET – Overgangsrecht lopende bestemmingsplanprocedures

overgangsrechtBestemmingsplanprocedures kennen een aantal ‘ijkmomenten’: voorontwerp, ontwerp, vaststelling en beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (en eventueel een schorsingsprocedure). Ten tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet (op 1 januari 2024) kan een planprocedure zich dus in een van deze stadia bevinden. Hoe is dat geregeld qua overgangsrecht?

Lees Meer

ALGEMEEN – ‘Oceaan van onrecht’

onrechtDat was even schrikken toen ik het interview met OM-topman Otte in De Telgraaf van 30 december 2023 las. Het hele artikel heb ik door de paywall niet kunnen lezen, maar tussen de tralies door las ik zinnen als ‘We nemen niet alles meer aan, de pijplijn raakt verstopt’, ‘De politie moet niet meer op alles rijden’ en ‘kiezen in een oceaan van onrecht’. Het interview zat mij niet lekker, met name omdat ik beroepshalve enkele keren te maken heb gehad met mensen die tevergeefs een beroep hadden gedaan op de politie en daar behoorlijk gefrustreerd over waren. ‘Wat moet dat nu’, dacht ik, ‘als Otte de politie nog verder uit de samenleving terugtrekt?’

Lees Meer

OMGEVINGSWET – De bruidsschat

bruidsschatIedereen heeft het maar over de ‘bruidsschat’. Maar wat is het nu precies? Op het internet is er veel informatie over te vinden. Maar zoals altijd is dat vooral toegesneden op ambtenaren en juristen. Waarbij mij dan steeds opvalt dat verwijzingen naar de wet- en regelgeving telkens ontbreken. Kennelijk wordt aangenomen dat iedereen wel weet waar die bruidsschat te vinden is. “In de omgevingsplannen!” zullen de specialisten dan antwoorden. Maar hoe is die bruidsschat daar dan in terecht gekomen? En, nogmaals, wat is die bruidsschat überhaupt?

Lees Meer

ALGEMEEN – Bewijs, bewijs en nog eens bewijs!

bewijsDe laatste tijd kom ik regelmatig in aanraking met razend interessante juridische kwesties, zij het vanaf de zijlijn dan wel vanaf de overkant. Ik zie ze echter allemaal verzanden in juridisch gewauwel of betweterij. Twee beruchte valkuilen. Bij de eerste is er een jurist in the lead die a la de man met de hamer in elk probleem een spijker ziet. Bij de laatste is men dermate overtuigd van het eigen gelijk, dat men iedere bevraging ziet als een grove heiligschennis. In beide gevallen gaat het ten koste van aandacht voor een van de belangrijkste facetten van de rechtspraktijk: het bewijs.

Lees Meer

ALGEMEEN – Termijnen, griffierecht en de post

postSommigen zullen het een ‘controleneurose’ noemen, maar laatst mocht ik weer meemaken dat het ‘check check dubbel check’ zo af en toe toch zijn vruchten afwerpt. Ik had een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de bestuursrechter. Binnen twee dagen had ik via de post de nota voor het griffierecht voor het beroep ontvangen. En zoals te doen gebruikelijk direct betaald. De andere nota liet iets langer op zich wachten. Maar ja, die zal op een gegeven moment ook wel komen, dacht ik…

Lees Meer

MOTIVATIONEEL – Jonathan Haidt’s Moral foundations theory

HaidtOver de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag (22 november 2023) zal nog lang worden nagepraat. Voor mij was het aanleiding om het boek ‘The Righteous Mind’ (in Nederland: ‘Het Rechtvaardigheidsgevoel’) van Jonathan Haidt (Wiki) er weer eens bij te pakken. Haidt is een sociaal-psycholoog die onderzoek heeft gedaan naar moraliteit en politieke voorkeuren. Razend interessant natuurlijk voor iemand als ik die opereert op het snijvlak van recht en psychologie. Vloeit recht immers niet voort uit moraliteitsnoties? En vloeit het daarmee niet voort uit sociaal-psychologische processen? Als je Haidt leest, is dat inderdaad het geval. Beginselen als gelijkheid en evenredigheid lijken zelfs een evolutionaire grondslag te hebben. En ook politieke voorkeuren lijken evolutionair te verklaren. Wil je de verkiezingen van 2023 duiden, dan is het wellicht goed om Haidt er even bij te pakken.

Lees Meer