ALGEMEEN – Negatieve effecten van goede bedoelingen: Participatie en openbaarheid

participatieOnlangs mocht ik in de media weer wat roepen over burgerparticipatie. Aanleiding was een groep burgers die zich had verenigd om gezamenlijke belangen uit te oefenen in een gemeente. En aanleiding daarvoor was dan weer dat die burgers zich niet serieus genomen voelden. Want, zo stelden zij, de gemeente die zegt wel dat burgers mogen participeren, maar als puntje bij paaltje komt, dan komt daar niks van terecht. Dan is die gemeente alleen maar aan het vertellen dat een besluit genomen is. Dat is toch geen participatie?! Wel, ja, moest ik zeggen, dat is eigenlijk toch wel ook participatie. Maar een ander soort participatie dan de burger kennelijk had verwacht. En wat dat betreft begrijp ik de woede wel.

Lees Meer

BOUW – Regeling aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek

aanneming in het BWVorige keer schreef ik hier al een korte introductie over de overeenkomst van aanneming van werk. De algemene regeling ervan in het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) bleek nogal summier te zijn. Reden is dat de wetgever veel over laat aan de branche zelf. In die branche bestaan dan ook allerlei standaard regelingen die op bouwcontracten worden toegepast. Maar als dat niet expliciet gebeurt, valt men terug op de algemene regeling in het BW. Daarom volgt nu eerst een blog over de regeling in het BW.

Lees Meer

BOUW – Aanneming van werk

aanneming van werkOp deze blog wordt veel geschreven over het zogenaamde ‘publiekrechtelijke bouwrecht’, maar het privaatrechtelijke bouwrecht is niet van minder belang. Sterker, op deze plek gaat er meer aandacht aan besteed worden. Want zonder privaatrechtelijk bouwrecht is er immers helemaal geen publiekrechtelijk bouwrecht! Waar wordt die omgevingsvergunning anders voor verleend?! We gaan het dus hebben over de aannemerij, of zoals juristen zeggen ‘aanneming van werk’ (want dat is toch privaatrechtelijk bouwrecht?).

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Planschade

planschadeVeel mensen zullen hebben gehoord van het begrip ‘planschade’. Meestal wordt daarbij gedacht aan het voorbeeld van het verlies van uitzicht doordat pal naast een woning ineens een gebouw wordt gebouwd. De bewoner van de woning wordt op dat moment geconfronteerd met zijn schade (bijvoorbeeld waardedaling van de woning). Maar die schade is eigenlijk al eerder voorgevallen. Namelijk op het moment dat de bouw van het andere gebouw op papier mogelijk werd gemaakt. En tussen het creëren van die mogelijkheid en de bouw zelf kan een lange tijdsspanne zitten. Het abstracte en plantechnische karakter kan planschade tot een eigenaardig fenomeen maken. Reden om er in deze blog wat aandacht aan te besteden.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Bewijs ontvangst van aangetekende brief

aangetekende briefOp 8 december 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak die gaat over de vraag of een aangetekende brief daadwerkelijk is ontvangen. De uitspraak is een vervolg op een eerder door de Hoge Raad gewezen arrest over de ontvangst van de brief. In dat arrest gaf de Hoge Raad enkele handvatten voor de beoordeling van dit soort kwesties. De rechtbank Noord-Holland zei daarover “dat de Hoge Raad in ontvankelijkheidskwesties bij het controleren van de aanbieding van aangetekende post een tamelijk soepel criterium hanteert”. Is dat zo?

Lees Meer

HUURRECHT – Geen verlenging tijdelijke huurovereenkomst naar 3 jaar

huurovereenkomstPer 1 januari 2021 zou het mogelijk worden om tijdelijke huurovereenkomsten (voor woonruimte) te sluiten met een looptijd van 3 jaar (zie de wet en het KB). Vandaag werd in het Staatsblad de wet gepubliceerd die deze mogelijkheid weer intrekt (Stb. 2021,649). Deze intrekkingswet treedt per 25 december 2021 in werking. Het zal dan ook niet mogelijk worden om tijdelijke huurovereenkomsten met een duur van 3 jaar te sluiten.

Lees Meer

OMGEVINGSWET – De Omgevingsplanprocedure

omgevingsplanprocedureVanaf het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, beschikken de gemeentes automatisch (‘van rechtswege’) over een omgevingsplan. In het tijdelijke deel daarvan zitten de ‘oude’ bestemmingsplannen en de ‘bruidsschat’. In de loop der tijd zal een nieuw deel ontstaan, dat in omvang zal toenemen en dat het tijdelijke deel in omvang zal doen afnemen. Na afloop van de transitieperiode (in 2029) zal enkel het nieuwe deel resteren. In dit artikel gaan we in op de vraag hoe het nieuwe deel gaat groeien. Oftewel : de omgevingsplanprocedure.

Lees Meer

OMGEVINGSWET – De invoering van het Omgevingsplan

omgevingsplanAls straks de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, zal het beroemde bestemmingsplan verdwijnen. En daarmee komt een einde aan een sinds 1965 in Nederland bestaande rechtsfiguur. In de plaats van het bestemmingsplan komt het zogenaamde ‘omgevingsplan’. Hoewel de beide figuren niet bepaald hetzelfde zijn. In dit artikel gaan we in op het omgevingsplan, en dan met name op de invoering van die figuur.

Lees Meer

OMGEVINGSWET – De bouwaanvraag onder de nieuwe Omgevingswet

bouwvergunningWie kent hem nog, de oude bouwvergunning? Het was de vergunning die je in principe nodig had als je ging bouwen. Hij was gebaseerd op de Woningwet. En in het bekende artikel 44 van die wet stond het toetsingskader. De bouwvergunning is later, in 2010, opgegaan in de omgevingsvergunning. In dat jaar trad de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) in werking. Het bouwen werd toen een van de ‘activiteiten’ waarvoor een omgevingsvergunning kon worden verkregen. Het toetsingskader veranderde niet heel erg. Het kwam wel ergens anders te staan, namelijk in artikel 2.10 van de Wabo. Hoe gaat dit alles er straks uitzien onder de nieuwe Omgevingswet?

Lees Meer