MILIEURECHT – Ene na andere ruimtelijke plan sneuvelt door PAS-rechtspraak

PASDe situatie doet ons een beetje denken aan de situatie kort na de eeuwwisseling. Ook toen sneuvelde het ene na het andere ruimtelijke project en overheidsplan. Destijds heette het probleem ‘luchtkwaliteit’. En ook toen waren het Europese normen die veel projecten en plannen de das omdeden. Dat is later door de wetgever gerepareerd door de Wet milieubeheer aan te passen. Ruim een decennium later zit de overheid met een vergelijkbaar probleem: de PAS-rechtspraak…

Lees Meer

MILIEURECHT – Klimaatwet gepubliceerd

KlimaatwetVandaag, 10 juli 2019, is de Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking.

Lees Meer

MILIEURECHT – Het PAS is passé

PASVandaag, 29 mei 2019, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan in twee zaken waarin de Europese Habitatrichtlijn, de Natura 2000-gebieden en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan de orde komen. Daaruit blijkt dat het PAS niet (langer) als grondslag voor toestemmingen voor activiteiten in Natura 2000-gebieden op grond van de (voormalige) Natuurbeschermingswet 1998 en (huidige) Wet natuurbescherming kon / kan worden gebruikt.

Lees Meer

MILIEURECHT – Luchtkwaliteit : hoe gaat de bestuursrechter ermee om?

luchtkwaliteitOnze laatste twee blogs gingen over de klimaatzaken die Urgenda en Milieudefensie tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. In die zaken werd de Staat verweten onrechtmatig te handelen vanwege niet-naleving van de normen met betrekking tot luchtkwaliteit. Het ging dus over privaatrechtelijke kwesties (onrechtmatige daad). Dat deed ons afvragen: hoe gaat de bestuursrechter eigenlijk om met de luchtproblematiek?

Lees Meer