BESTUURSRECHT – Wob-/Woo-standaarden

WobEr zijn verschillende soorten overheidsorganisaties. Super professionele organisaties zoals de Rijksoverheid en een enkele grote stad. Er zijn ‘normale’ organisaties. En er zijn, wat ik maar noem, ‘problematische’ organisaties. Dat onderscheid merk je onder andere aan de manier waarop men met Wob-verzoeken omgaat (ik weet, ik weet, het is tegenwoordig ‘Woo’, maar ‘Wob’ is nu eenmaal een ingeburgerde term. Wat mij betreft mag die ook onder de Woo worden gebruikt).

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Participatiebeleid

participatiebeleidVeel gemeenten kennen nu al participatiebeleid. En onder de Omgevingswet zal dat enkel meer worden. Vraag is of dat participatiebeleid wel goed doordacht is. Want als gemeente kun je er jezelf zomaar mee in de vingers snijden. Onnodig. Wat zeg je nu eigenlijk als gemeente als je stelt dat je aan ‘participatie’ doet? Wat betekent dat? Geef je daarmee rechten aan burgers, en leg je daarmee verplichtingen op aan bedrijven en ontwikkelaars? En wat voor rechten en verplichtingen zijn dat eigenlijk?

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – De uitwegvergunning

uitwegvergunningHet is komkommertijd, en dus een goed moment om een kort blogje te schrijven over een relatief obscuur onderwerp: de uitweg. Je komt de uitweg ook onder andere benamingen tegen, zoals ‘inrit’ en ‘uitrit’. Hoewel ‘uitweg’ wel de officiële benaming is. Althans, als we de terminologie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ‘officieel’ mogen noemen. En hoewel de meeste gemeentelijke APV’s die term ook hanteren, weerhoudt dat veel gemeentes er niet van om het desbetreffende beleid bijvoorbeeld ‘inrittenbeleid’ te noemen. Dus mocht u zich afvragen of uw gemeente beleid over uitwegen kent, vergeet dan niet om zekerheidshalve ook even op ‘inrittenbeleid’ te googlen. Maar goed, in deze blog dus een paar woorden over de uitweg en de uitwegvergunning.

Lees Meer

MILIEURECHT – De inrichting

inrichtingHet milieurecht is een complex onderdeel van het ruimtelijk bestuursrecht (of ‘omgevingsrecht’). Het is ook een groot onderdeel daarvan. Centrale wet in het rechtsgebied is de Wet milieubeheer. En centraal begrip in die wet is de ‘inrichting’. Het op de Wet milieubeheer gebaseerde Activiteitenbesluit kent daar drie soorten van: de inrichting type A, type B en type C. Voor deze typen gelden verschillende regels. Het is dus van belang om deze typen te kunnen onderscheiden. Deze blog gaat daarom wat dieper in op de inrichting.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit

niet tijdigDat de overheid bij het nemen van besluiten op aanvraag (zoals vergunningaanvragen) is gebonden aan termijnen, bleek al uit een vorige blog. Maar wat kun je eigenlijk doen als de overheid die termijnen niet naleeft? Iedereen zal wel eens hebben gehoord van de ‘Wet dwangsom’. Op grond daarvan is de overheid in geval van nalatigheid in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden een dwangsom verschuldigd aan de aanvrager. Maar dat biedt niet altijd een uitkomst. Zo is de dwangsom relatief laag. En meestal is het de aanvrager niet zozeer te doen om geld (de dwangsom) maar juist om een daadwerkelijk besluit.

Lees Meer

ALGEMEEN – Participatie en de uitspraak Delversduin

participatieDe laatste tijd is er veel te doen om participatie. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ‘participatie’ een bekende term is geworden buiten de juristerij. De burger heeft de term omarmd, en steekt overal waar (bouw)ontwikkelingen worden geïnitieerd zijn vinger omhoog om te vragen hoe het zit met de ‘participatie’. Natuurlijk is participatie als zodanig helemaal niet afdwingbaar (en zal het onder de nieuwe Omgevingswet ook niet worden) maar desondanks heeft de burger op dit moment een behoorlijk indirect dreigmiddel om participatie toch af te dwingen. Namelijk in de zin van: als u ons niet serieus laat participeren, dan doen wij een beroep op stikstof!

Lees Meer

OMGEVINGSRECHT – Uit het AD: een metershoge loods, pal tegen de achtertuin

loodsUit het AD van 27 april jl.: “Edwin wint rechtszaak over metershoge stalen loods pal tegen zijn achtertuin: ‘En nu afbreken die muur’” Typisch zo’n artikel in de media waarvan je als specialist denkt “weten jullie dat nou wel zeker, media?” Maar ook los daarvan is de kwestie die in het artikel wordt beschreven interessant. Zeker omdat het een waarschuwing bevat aan kopers van huizen: verdiep je in het geldende bestemmingsplan! In deze blog wordt op de zaak ingegaan vanuit een juridisch-planologisch perspectief.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – Binnen welke termijn moet de overheid beslissen?

termijnVeel overheden lopen momenteel over. Er is teveel werk, of er zijn te weinig medewerkers. Of beide is het geval. Maar een ding is duidelijk: het lukt veel overheden niet om op tijd besluiten te nemen. Dat roept een aantal vragen op. Ten eerste: welke termijnen gelden er eigenlijk voor de overheid? En ten tweede: wat kun je er als belanghebbende aan doen om de overheid aan te sporen om een besluit te nemen als ze een termijn heeft overschreden? In deze blog komt de eerste vraag aan de orde: welke termijnen gelden er? In een volgende blog wordt op de tweede vraag ingegaan.

Lees Meer

BESTUURSRECHT – De kapvergunning

kapvergunningWat te doen als je verneemt dat de gemeente bomen wil kappen, en je het daar niet mee eens bent? Wel, kom in aktie! Maar hoe ziet die aktie er uit? Bezwaarschrift tegen de kapvergunning indienen en vervolgens achterover leunen? Nee, zeker niet. Van de bezwaarmaker wordt in dit soort gevallen meer verwacht. Bijvoorbeeld dat hij een schorsingsverzoek indient bij de rechtbank. Dat niet iedereen van die noodzaak op de hoogte is, vernam ik onlangs weer. Tot grote woede van een bezwaarmaker trok de gemeente zich niks van zijn bezwaar aan en ging ze na de bezwaartermijn zomaar tot de kap over. Mag dat zomaar?! Jazeker…

Lees Meer

ALGEMEEN – Wantrouwen komt (soms) van twee kanten (Het probleem van de Wob)

wantrouwenEen van de interessantste zaken die ik tegenkwam in het onderzoek dat ik een paar jaar geleden heb gedaan naar ‘Nimbyisme’ en burgerverzet, is het fenomeen ‘diëtrologica’. Die term staat voor ‘datgene wat erachter schuilt’, en vertoont gelijkenis met het fenomeen complottheorie. Mensen hebben de neiging overal iets achter te zoeken, of er een verklaring voor te zoeken. Ook voor zaken waar geen verklaring voor is. En op dezelfde manier hebben mensen de neiging in het handelen van anderen opzet te zien. Waar dat handelen vaak volstrekt willekeurig is. Het zoeken naar dit soort verklaringen wordt gevoed door wantrouwen. Van beide kanten.

Lees Meer