BESTUURSRECHT – De kapvergunning

kapvergunningWat te doen als je verneemt dat de gemeente bomen wil kappen, en je het daar niet mee eens bent? Wel, kom in aktie! Maar hoe ziet die aktie er uit? Bezwaarschrift tegen de kapvergunning indienen en vervolgens achterover leunen? Nee, zeker niet. Van de bezwaarmaker wordt in dit soort gevallen meer verwacht. Bijvoorbeeld dat hij een schorsingsverzoek indient bij de rechtbank. Dat niet iedereen van die noodzaak op de hoogte is, vernam ik onlangs weer. Tot grote woede van een bezwaarmaker trok de gemeente zich niks van zijn bezwaar aan en ging ze na de bezwaartermijn zomaar tot de kap over. Mag dat zomaar?! Jazeker…

Vergunningplichtige kap

Dat in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning is vereist voor de kap van een of meer bomen, blijkt uit art. 2.2, lid 1, aanhef en onder g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’). Daar staat:

“Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist om:
(…)
g. houtopstand te vellen of te doen vellen,
(…)
geldt een zodanige bepaling als een verbod om een project voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning.”

Bomenverordening

Dit artikel verwijst naar een ‘gemeentelijke verordening’. Die verordening heet in veel gemeenten de ‘Bomenverordening’. Zie hier voor een voorbeeld. In dat voorbeeld staat de vergunningplicht als volgt beschreven:

“Het is verboden zonder vergunning of jaarvergunning van het college een houtopstand te vellen of te doen vellen.” (artikel 3, lid 1).

Vervolgens staan in dergelijke verordeningen allerlei voorwaarden en uitzonderingen. Die kunnen voor ieder gemeente anders zijn.

Verleende vergunning

Wanneer de omgevingsvergunning voor een kapactiviteit (‘kapvergunning’) is verleend, dient deze te worden gepubliceerd door de gemeente. Dat gebeurt in het Gemeenteblad en vaak ook in een of meer huis-aan-huisbladen. Dat volgt uit art. 3.9, lid 1 van de Wabo.

Tegen deze vergunning dient binnen 6 weken bezwaar te worden gemaakt (zie art. 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, ‘Awb’).

Inwerkingtreding van de vergunning

Art. 6.1, lid 1 van de Wabo bepaalt:

“Een beschikking krachtens deze wet treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.”

En uit art. 6:16 van de Awb volgt dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van de vergunning niet schorst. Dat alles zou betekenen dat de gemeente ondanks de indiening van een bezwaarschrift, gewoon mag overgaan tot het kappen.

Daar heeft de wetgever evenwel een stokje voor gestoken. In art. 6.1, lid 2 van de Wabo staat namelijk:

“In afwijking van het eerste lid treedt een beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het indienen van:
a. een bezwaarschrift indien het een omgevingsvergunning betreft met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel (…) 2.2, eerste lid, onder (…) g (…)”

Hier staat dat de kapvergunning pas in werking treedt, en dus pas mag worden uitgevoerd, als de bezwaartermijn van 6 weken voorbij is.

Schorsingsverzoek

Dat laatste is bepaald om de bezwaarmaker de gelegenheid te geven om binnen die termijn van 6 weken naast het maken van bezwaar ook een verzoek om voorlopige voorziening (‘schorsingsverzoek’) bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in te dienen. In dat verzoek dient de bezwaarmaker om schorsing van het besluit te verzoeken.

Art. 6.1, lid 3 van de Wabo bepaalt vervolgens:

“Indien in gevallen als bedoeld in het tweede lid, gedurende de daar bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.”

De kapvergunning mag na indiening van het schorsingsverzoek dus niet worden uitgevoerd totdat de voorzieningenrechter over dat verzoek heeft beslist.

Kortom…

Wilt u in aktie komen tegen een kapvergunning, volsta dan niet met het maken van bezwaar. Dien ook een schorsingsverzoek in bij de voorzieningenrechter!

Vragen en advies

Hebt u vragen over de kapvergunning? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Willem Brakenhoff