Inhoud

conflictbemiddeling

 

Citaten

Twee citaten uit het artikel ‘Rechtsstaat fantastisch voor juristen, slecht voor burgers‘ in NRC van 2 mei 2017: “Voor de problemen die burgers het meest ervaren of het zwaarst belasten – burenoverlast, ontslag, scheiding – bieden onze procedures meestal geen goede oplossing. Dit soort problemen blijft steeds vaker ‘slepen’ (…)” En: “Loste een gang naar de advocaat of rechter uw probleem op, werd in een onderzoek gevraagd [aan burgers, red.]. De scores waren matig: 3 op een schaal van 1 tot 5.”

 

Waarom conflictbemiddeling?

Er bestaan positieve en negatieve redenen voor conflictbemiddeling. Om met de laatste te beginnen:

 • het alternatief – procederen – is duur
 • procederen duurt lang
 • de uitkomsten van procedures zijn ongewis
 • de juridische realiteit komt niet altijd overeen met de realiteitsperceptie van niet-juristen
 • juristen zijn opgeleid om over geschillen te oordelen, niet om deze op te lossen
 • processen hebben een polemiserend en escalerend effect (zaken worden een principekwestie, of partijen trappen in de valkuil van de ‘sunken cost fallacy‘, d.w.z. dat zij op een gegeven moment zoveel geld en energie hebben gespendeerd in een procedure, dat zij niet meer willen en kunnen stoppen)
 • het polemiserend en escalerend effect wordt in de hand gewerkt (sterker: beoogd) door het ‘toernooimodel’ dat in het recht wordt toegepast. Partijen worden geacht elkaars ‘tegenpartij’ te zijn, om dat zoveel mogelijk uit te werken in ‘aanval’ (de eis) en ‘verdediging’ (het verweer) en om op basis daarvan een juridische ‘strijd’ (het proces) aan te gaan in een ‘arena’ (de rechtszaal), waarbij de ene partij zich op de ene ‘speelhelft’ bevindt (links van de rechter) en de andere op de andere (rechts) – al dan niet bijgestaan door een ‘leger’ advocaten – waarna een ‘scheidsrechter’ (de rechter) besluit wie ‘wint’ (eis of verweer gegrond verklaard) en wie ‘verliest’ (eis of verweer ongegrond verklaard).

 

De positieve redenen zijn in principe tegengesteld aan enkele van de negatieve. Dus:

 • bemiddeling is goedkoper
 • bemiddeling duurt minder lang
 • bij bemiddeling richten betrokkenen zich op een oplossing van de kwestie
 • bemiddeling werkt niet polemiserend of escalerend

 

Maar ook:

 • bij bemiddelen zijn partijen toekomstgericht. Als zij een kwestie tot oplossing weten te brengen, kunnen zij weer verder met elkaar. Het verliezen van een dure en langslepende procedure doet vaak dermate veel pijn, dat de relatie tussen partijen met een rechterlijke uitspraak vaak tot een definitief einde komt.

 

Procederen sluit bemiddelen niet uit

Soms vereist de wet dat iemand juridische actie neemt om verval van recht te voorkomen. Zo moet tegen een besluit van de overheid binnen een bepaalde termijn een bezwaarschrift of beroepschrift worden ingediend. Laat men dat na, dan valt tegen het besluit niets meer te doen. Iets soortgelijks speelt als een verjaringstermijn moet worden gestuit, of actie m.b.t. een vervaltermijn moet worden genomen. En soms is juridische actie ook op zijn plaats om te tonen dat het ‘menens’ is, dat men het er niet bij laat zitten of om de wederpartij tot medewerking aan conflictbemiddeling aan te zetten.

In dergelijke gevallen moet de juridische actie gewoon worden genomen. Dat neemt echter niet weg dat men parallel aan de daarmee gestarte procedure, met elkaar in gesprek kan blijven. Men kan tegelijkertijd voor conflictbemiddeling kiezen.

 

Manieren van bemiddeling

Er zijn vele vormen van conflictbemiddeling. Wij onderscheiden er gemakshalve drie:

 • procesbegeleiding : ook wel ‘mediation’ genoemd. De bemiddelaar (of ‘mediator’) stuurt niet op de inhoud, geeft zijn mening niet en richt zich louter op de orde en gang van zaken van het bemiddelingsproces.
 • adviserende bemiddeling : hier is de bemiddelaar als het ware de adviseur van beide partijen gezamenlijk. Hij legt het recht en de wet aan partijen uit, en voorziet partijen van de benodigde juridisch-technische informatie zodat zij zelf tot een overwogen beslissing of oplossing kunnen komen.
 • bindend advies : partijen komen met elkaar overeen om hun kwestie aan het oordeel van een adviseur over te laten. Partijen zijn op grond van hun overeenkomst aan dit oordeel gebonden. Dit kan eigenlijk nauwelijks nog bemiddeling worden genoemd, hoewel partijen de gang van zaken bij een bindend-adviesprocedure zelf mogen vormgeven. Daarbij kunnen zij ruimte blijven bieden aan bemiddeling.

 

Bemiddeling door BRAKENHOFF

Op grond van onze kennis en jarenlange ervaring in het recht, en onze kennis en ervaring als toegepast psycholoog en counsellor, zijn wij als geen ander in staat om op een professionele, voortvarende en bestendige wijze te bemiddelen bij (potentiële) conflicten.

 

Wij bemiddelen o.a. bij de volgende (potentiële) conflicten:

 • conflicten tussen overheid en burger (onderneming, particulier)
 • conflicten bij echtscheiding
 • conflicten over huur- en koopgeschillen
 • conflicten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) bij bouwprojecten
 • conflicten tussen ontwikkelaar en omwonenden bij een bouwproject
 • conflicten tussen werknemer en werkgever
 • conflicten tussen vennoten, binnen maatschappen en tussen zakenpartners

 

Wij kunnen alle drie de genoemde bemiddelingsmethoden toepassen. De keuze daarbij is aan u.

 

Vragen en contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op:

Contact