Inhoud

omgevingsrecht

 

Wat is omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is het rechtsgebied dat gaat over ruimtelijke ordening, milieu, water, infrastructuur, bouwen, etc. Het gaat om de ordening en regulering van activiteiten en objecten in de omgeving. Daarbij worden de belangen van alle betrokkenen bij die omgeving tegen elkaar afgewogen.

 

Wat er zoal onder het omgevingsrecht valt

Onder het omgevingsrecht vallen onder andere:

 • bestemmingsplannen : in bestemmingsplannen worden door de gemeente de plaatsen aangewezen waar bepaalde gebouwen en activiteiten kunnen worden gebouwd en ondernomen
 • omgevingsvergunningen : door middel van deze vergunningen verleent de gemeente toestemming voor bepaalde (bouw)werken of activiteiten
 • milieurecht : activiteiten met gevolgen voor het milieu dienen te voldoen aan algemene regels of vergunningsvoorschriften

 

Cursussen huidig omgevingsrecht en nieuwe Omgevingswet

Voor degenen die meer willen weten van het omgevingsrecht, hebben wij twee cursussen geschreven. Zie onze cursus Omgevingsrecht (over het nu geldende omgevingsrecht) en onze cursus over de nieuwe Omgevingswet (over het nieuwe omgevingsrecht, dat naar verwachting per 2021 in werking zal treden). De cursus Omgevingsrecht (het nu geldende recht) kan ook als pdf worden gedownload:

Cursus ‘Omgevingsrecht’ (pdf)

 

Weblog omgevingsrecht

Zie hier voor artikelen over het omgevingsrecht op onze weblog.
Zie hier voor artikelen over het milieurecht op onze weblog.

 

Wat BRAKENHOFF voor u kan betekenen op het gebied van het omgevingsrecht

Voor ontwikkelaars

 • het verrichten van juridisch-planologisch onderzoek, zodat u weet welke regels en welk beleid t.a.v. een locatie of perceel geldt
 • het inventariseren van planschaderisico’s
 • het analyseren van de juridische haalbaarheid van een bepaalde ontwikkeling
 • het begeleiden bij vergunningsaanvragen
 • het begeleiden bij bestemmingsplanprocedures
 • advisering over milieukwesties (luchtkwaliteit, geluid, zonering, water)
 • vertegenwoordiging bij bezwarencommissie, bestuursrechter en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 

Voor overheden

 • begeleiden van bestemmingsplanprocedures
 • advisering over (omgevings)vergunningverlening
 • advisering over milieukwesties (luchtkwaliteit, geluid, zonering, water)
 • secretariaatswerkzaamheden bezwarencommissie
 • zitting in planschadeadviescommissie
 • opstellen van second opinions inzake planschadeverzoeken
 • vertegenwoordiging bij bezwarencommissie, bestuursrechter en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 

Voor particulieren

 • begeleiding bij procedures tegen bestemmingsplannen
 • begeleiding bij procedures tegen (omgevings)vergunningen
 • begeleiding bij verzoeken om planschadevergoeding
 • vertegenwoordiging bij bezwarencommissie, bestuursrechter en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 

Vragen en contact

Indien u vragen hebt over een omgevingsrechtelijke kwestie, even wilt overleggen of informatie wilt over onze dienstverlening, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen:

Contact

Voor een kennismakingsgesprek of eerste korte vraag per e-mail of telefoon brengen wij geen kosten in rekening.