0. Inleiding – Omgevingsrecht voor de niet-jurist

Een inleiding in het omgevingsrecht voor niet juridisch geschoolde professionals en andere geïnteresseerden

***

Inleiding

Recht is niet moeilijk. Maar het is wel complex. In Nederland zijn er duizenden wetten, besluiten en regelingen. En dan hebben we het nog geeneens over internationale regelingen (EU e.d.). Of over de vele regelingen van lagere overheden (verordeningen e.d.). Al die wetten, besluiten en regelingen grijpen over en weer op elkaar in. En verwijzen naar elkaar.

Voor juristen is het allemaal nog nauwelijks te overzien. Laat staan voor de leek. Toch wordt van deze tegenwoordig een grote eigen verantwoordelijkheid verwacht. Dat is voor ons reden om voor hem – de niet juridisch geschoolde aannemers, ontwikkelaars, ambtenaren, MKB, particulieren en/of anderen – een korte introductie te schrijven in het recht.

We doen dit eerst met betrekking tot het omgevingsrecht. Dat is het rechtsgebied dat gaat over de ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplannen), het milieu (lucht, geluid, water, veiligheid e.d.) en over vergunningverlening voor ruimtelijke activiteiten (de omgevingsvergunning voor o.a. bouwen, milieuactiviteiten, slopen e.d. – voorheen: bouwvergunningen, milieuvergunningen, sloopvergunningen e.d.).

We proberen dit gebied kort en krachtig te ontsluiten voor de niet-jurist, zodat hij het enigszins kan overzien. En zodat hij een basis heeft voor verder onderzoek of (zelf)studie. We reiken hierbij ook handige links aan en verwijzen naar (overheids)instanties.

Indeling

In de volgende hoofdstukken introduceren we eerst kort het systeem van het bestuursrecht. Daarbij bespreken we:

– het systeem van wetten en regels en de verhouding daartussen,
– de hoofdrolspelers in het bestuursrecht (overheid en burger),
– enkele belangrijke begrippen,
– enkele korte opmerkingen over procedures,
– andere spelers in het bestuursrecht: bezwaarcommissie en rechters.

Dit doen we in de hoofdstukken waarvan de titels worden voorafgegaan door het woord ‘Begrippen‘.

Vervolgens gaan we specifiek in op het omgevingsrecht.

Dit doen we in de hoofdstukken waarvan de titels worden voorafgegaan door het woord ‘Omgevingsrecht‘.

Belangrijke opmerking

Wetten en regels zijn voortdurend in verandering. Wij doen ons best om de informatie in de volgende hoofdstukken zoveel mogelijk up to date te houden. Voor zover wij in de volgende hoofdstukken linken naar regelgeving, moet er echter rekening mee worden gehouden dat die link inmiddels achterhaald kan zijn. Zoek (op bijvoorbeeld www.overheid.nl) dan ook altijd naar de meest recente tekst van de regelgeving.

Pdf-versie

Van de cursus is er ook een integrale pdf-uitvoering. Daarin staan alle hoofdstukken bij elkaar. Zie hier.

Disclaimer

Wij merken ten slotte nadrukkelijk op dat u aan de volgende hoofdstukken geen rechten kunt ontlenen en dat we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste informatie en/of voor fouten in de tekst. Fouten kunnen er in sluipen en bovendien worden wetten en regels, zoals opgemerkt, regelmatig gewijzigd. Ook roeren we de materie noodzakelijkerwijs slechts oppervlakkig aan. Dat kan ten koste gaan van nuances, uitzonderingen en dergelijke.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave