15. Omgevingsrecht – Woningwet

Overzicht en hoofdstukken I en II van de Woningwet (Bouwbesluit 2012, bouwverordening, welstand)

***

De Woningwet

De Woningwet (‘Ww’) is o.a. grondslag voor enkele belangrijke omgevingsrechtelijke regelingen. Het gaat met name om het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandsnota.

De Ww is een van oudsher bekende wet. De Ww is in de loop der tijd echter steeds meer uitgekleed. Dat wil zeggen dat steeds meer regelingen en bepalingen uit de Ww zijn overgeheveld naar andere (recentere) wetten.

Een voorbeeld van dit ‘uitkleden’ is de regeling over de bouwvergunning. Deze stond altijd in de Ww maar is in 2010 geïntegreerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’).

Dit heeft tot gevolg dat de bespreking van de Ww hier relatief kort kan blijven.

Overzicht

De Ww bestaat uit de volgende hoofdstukken:

I. Algemene bepalingen
II. Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik, het slopen en de welstand
III. Bijzondere bepalingen
IIIa. Wooncoöperaties
IV. Toegelaten instellingen
V. Voorzieningen in de woningbehoefte
VI. Bestuursrechtelijke handhaving
VII. Voorzieningen in geval van buitengewone omstandigheden
VIII. Dwang- en strafbepalingen
IX. Slot- en overgangsbepalingen

Amvb’s en andere regelingen

Voor zover voor het omgevingsrecht van belang, zijn de volgende regelingen gebaseerd op de Ww:

– het Bouwbesluit 2012,
– diverse gemeentelijke bouwverordeningen
– de gemeentelijke welstandsnota

Andere onderwerpen dan omgevingsrechtelijke

Uit de hoofdstukken van de Ww blijkt dat er veel niet-omgevingsrechtelijke onderwerpen in worden geregeld (hoewel het natuurlijk van je definitie afhangt of je deze al dan niet tot het omgevingsrecht zou willen rekenen). Het gaat o.a. om de wooncoöperaties en handhaving. Wij laten die onderwerpen hier onbesproken.

Hieronder bespreken we kort de hoofdstukken I en II van de Ww.

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk worden in art. 1, lid 1 enkele begrippen gedefinieerd.

Ook wordt in dit hoofdstuk o.a. bepaald dat de eigenaar en bouwer van een bouwwerk er zorg voor draagt dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt (art. 1a).

Hoofdstuk II – Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik, het slopen en de welstand

Bouwbesluit 2012

Hoofdstuk II van de Ww bevat o.a. het artikel (art. 2) dat grondslag vormt voor het Bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 is o.a. toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen (de oude bouwvergunning). Dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’).

Het Bouwbesluit 2012 is een zeer omvangrijke regeling, die bovendien erg technisch is.

Gemeentelijke bouwverordening

Hoofdstuk II van de Ww bevat ook het artikel (art. 8) dat de grondslag vormt voor de gemeentelijke bouwverordeningen.

De gemeentelijke bouwverordening is, net als het Bouwbesluit 2012, o.a. toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen (de oude bouwvergunning). Dat is eveneens geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’).

Art. 8 van de Ww bepaalt welke onderwerpen er mogen worden geregeld in de bouwverordening.

Welstand

Hoofdstuk II van de Ww bevat ten slotte het artikel (art. 12a) dat grondslag vormt voor de gemeentelijke welstandsnota.

De gemeentelijke welstandsnota is, net als het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening, o.a. toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen (de oude bouwvergunning). Dat is eveneens geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’).

Werking criteria niet enkel via vergunningverlening

Opgemerkt moet nog worden dat Bouwbesluit 2012, bouwverordening en welstandsnota niet alleen maar toetsingscriteria zijn voor de verlening van omgevingsvergunningen. Anders gezegd: de voorschriften uit deze regelingen werken niet alleen maar door via de vergunningstoets maar werken ook zelfstandig. De artt. 1b, 7b en 12 van de Ww bepalen namelijk dat het – kort gesteld – verboden is om een bouwwerk te bouwen of in stand te laten dat niet voldoet aan de voorschriften en criteria uit deze regelingen. Dit is met name van belang voor de handhaving van deze voorschriften. Op handhaving gaan we hier echter verder niet in.

Overige hoofdstukken van de Ww

Deze hoofdstukken laten wij hier vooralsnog onbesproken.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave