0. Inleiding – Huurrecht voor de niet-jurist

Een inleiding in het huurrecht voor niet juridisch geschoolde professionals en andere geïnteresseerden

***

Inleiding

We gaan het over het huurrecht hebben. Het huurrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht (het ‘civiele’ recht). En dat betekent dat we te maken hebben met het Burgerlijk Wetboek (‘BW’). Daarover hebben we eerder een cursus geschreven.

Het huurrecht – zoals wij dat hier zullen bespreken – is burgerlijk (civiel) recht. Het gaat om de ‘horizontale’ (in beginsel gelijkwaardige) relatie tussen de burgerlijke partijen ‘verhuurder’ en ‘huurder’. Die relatie is er één op grond van een verbintenis (d.i. een huurcontract, oftewel een huurovereenkomst). Het BW geeft regels voor die verbintenis (zoals over de wijze waarop die beëindigd mag worden, of over gebreken).

Het gaat bij het huurrecht dan ook niet om bestuursrecht; d.w.z. het recht aangaande de ‘verticale’ (in beginsel ongelijkwaardige) relatie tussen overheid en (rechts)persoon. De overheid komt er in beginsel dan ook niet aan te pas. Althans, niet aan de relatie tussen huurder en verhuurder. De overheid (en het bestuursrecht) kan wel van belang zijn voor zover:

  • het gaat om de individuele positie van een van deze partijen. Zoals in het geval van huisvestingsvergunningen (waarbij de overheid een huurder toestaat om ergens te wonen), leegstandvergunningen (waarbij de overheid een verhuurder toestaat om in afwijking van het BW tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan), etc..
  • het gaat om de totstandkoming van (op zichzelf civiele) regelgeving die ingrijpt in de verbintenis tussen huurder en verhuurder (bijvoorbeeld doordat ze regels stelt over de hoogte van de huurprijs).
  • het gaat om gevallen waarbij de overheid zelf de rol van van huurder of verhuurder vervult. In dat laatste geval treedt zij zelf op als privaatrechtelijke partij.

Inhoud

We gaan in het navolgende niet alles van het huurrecht bespreken. We gaan in op:

  • de systematiek van het BW
  • het onderscheid woonruimte, bedrijfsruimte en andere goederen
  • het beëindigen van huurovereenkomsten

Voorbehoud

Bij alles dat wij in dit en de komende hoofdstukken schrijven moeten we een nadrukkelijk voorbehoud maken. Wat wij schrijven kan over enkele weken of maanden alweer achterhaald zijn. Hoewel wij in onze updates zoveel mogelijk zullen aangeven wat er allemaal wijzigt gedurende de ontwikkelingen.

We moeten daarom opmerken dat aan hetgeen wij hier en in komende hoofdstukken schrijven geen rechten kunnen worden ontleend. Raadpleeg bij praktijkkwesties ook altijd de meest recente wetstekst en/of publicatie (op www.overheid.nl).


Ga naar:
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave