BOUW – De KLIC-melding

KLIC-meldingIedereen die wel eens graafwerkzaamheden verricht, of laat verrichten, kent de KLIC-melding. Hoewel die bekendheid kennelijk niet volledig is. Want regelmatig komen we de schrijfwijze ‘klikmelding’ tegen. In dit artikel gaan we kort in op de KLIC-melding.

De KLIC-melding

Eerst het woord zelf maar eens. ‘KLIC’ is een acroniem, en staat voor ‘Kabels- en leidingen Informatie Centrum’. Deze dienst was voorheen een particulier initiatief van kabel- en leidingbeheerders, maar is later opgegaan in het Kadaster.

WION en WIBON

In verband met de KLIC-melding wordt nog vaak verwezen naar ‘de grondroerdersregeling’ en ‘de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten’ (of: WION). Deze laatste wet is per 31 maart 2018 echter vervangen door de ‘Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken’ (of: WIBON).

De term ‘grondroerdersregeling’; wordt nog wel gehanteerd. En de term ‘grondroerder’ is nog steeds een officiële wettelijke term. De WIBON verstaat eronder: “degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht”.

Doel van de WIBON

Een van de doelen van de WIBON is het regelen van informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade. Oftewel: informatie geven en verstrekken rondom graafwerk zodat de graver (de grondroerder) geen in de grond aanwezige kabels en leidingen kapot maakt bij het graven.

Algemene zorgvuldigheidsverplichting van de graver

In artikel 2 van de WIBON staat een algemene zorgvuldigheidsverplichting voor zowel de opdrachtgever van graafwerk als voor de grondroerder (de graver) zelf:

Lid 1: “De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.”

En:

Lid 2: “De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze.”

Lid 3 bepaalt wat de grondroerder in ieder geval (minimaal) moet doen om zijn zorgvuldigheidsverplichting na te komen:

“Ter uitvoering van het tweede lid zorgt de grondroerder ten minste dat:
a. vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan,
b. onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, en
c. op de graaflocatie de van de Dienst ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.”

De grondroerder moet dus aangeven dat hij aan het werk gaat op een bepaalde locatie en hij moet zelf onderzoek doen naar de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. In het kader hiervan ontvangt hij informatie van het Kadaster (de ‘Dienst’ in de zin van punt c). Die informatie moet hij bij het werk bij zich hebben.

KLIC-of graafmelding

De KLIC-melding is de melding van de grondroerder dat hij graafwerk gaat doen. De WIBON noemt dit in artikel 2, lid 3 onder 1 een ‘graafmelding’ (zie het geciteerde lid hiervoor).

Artikel 8 van de WIBON geeft verdere voorschriften over deze graafmelding:

Lid 1: “Een grondroerder meldt het voornemen tot het verrichten van graafwerkzaamheden aan de Dienst ten hoogste twintig werkdagen voorafgaande aan de aanvang van die graafwerkzaamheden.”

De melding moet dus uiterlijk 20 werkdagen voor het werk worden gedaan bij het Kadaster.

Lid 3 van artikel 8 bepaalt:

“Het eerste lid is niet van toepassing, indien de graafwerkzaamheden ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen diepgang hebben en uitgevoerd zullen worden in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder en hij weet dat sinds de voorafgaande graafmelding de ligging van de netten in deze grond niet is veranderd.”

De in lid 3 genoemde algemene maatregel van bestuur (amvb) is het ‘Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken‘. Dat besluit bepaalt in artikel 6 dat de maximale diepgang als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de WIBON 50 centimeter is.

In kennis stellen van de netbeheerder

Na ontvangst van de KLIC-melding geeft het Kadaster kennis van de graafwerkzaamheden aan de eventuele netbeheerders die ter plaatse kabels of leidingen hebben liggen (artikel 10 WIBON). De desbetreffende netbeheerder verstrekt vervolgens de relevante gegevens aan het Kadaster (artikel 11 WIBON). Het Kadaster verstrekt de informatie vervolgens aan de grondroerder (artikel 13).

Vragen en advies

Hebt u vragen over aansprakelijkheid bij graafwerk, of over de KLIC-melding? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.