BESTUURSRECHT – Begin van de bezwaartermijn

bezwaartermijnWe komen het regelmatig tegen: mensen die in een publicatie lezen dat een omgevingsvergunning is verleend. Daarbij staat dan dat binnen 6 weken bezwaar kan worden gemaakt. En vaak gaat men er dan vanuit dat die 6 weken ingaan vanaf het moment dat het bericht is gepubliceerd. Maar dat zit toch echt anders met de bezwaartermijn.

Bekendmaking

De bezwaartermijn tegen een omgevingsvergunning gaat lopen vanaf het moment dat die vergunning bekend is gemaakt.

Artikel 3:14, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt:

“De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.”

Het besluit (tot vergunningverlening) wordt dus bekend gemaakt door verzending aan de aanvrager van de vergunning. Vanaf dat moment gaat de bezwaartermijn lopen.

Publicatie

Publicatie van een besluit is niet hetzelfde als bekendmaking. Die publicatie is iets dat ‘extra’ is boven een bekendmaking. Vaak verplicht een bijzondere wet tot die extra publicatie.

Zie bijvoorbeeld art. 3:9, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

“Het bevoegd gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking (…) doet het mededeling van die beschikking op de wijze waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag”.

Art. 3.8 van de Wabo bepaalt dat die mededeling moet gebeuren “onverwijld (…) in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze”.

Publicatie is geen bekendmaking

Er is dus een verschil tussen bekendmaking (de toezending van het besluit aan de aanvrager) en de publicatie (het mededeling doen in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze).

De bezwaartermijn gaat lopen vanaf de bekendmaking. En niet vanaf de publicatie.

Vragen en advies

Hebt u vragen over bezwaar, beroep of termijnen? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.