OMGEVINGSRECHT – Ontwerp Nationale Omgevingsvisie gepresenteerd

Nationale OmgevingsvisieGisteren is in Vijfhuizen het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Het ontwerp vormt de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Streven is om de NOVI eind 2019 vast te stellen.

Documenten ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  • zie hier voor het nieuwsbericht van de Rijksoverheid
  • zie hier voor een link naar de ontwerp-NOVI
  • zie hier voor de toelichting op de ontwerp-NOVI
  • zie hier voor de bijbehorende planMER
  • zie hier voor de bijbehorende Passende beoordeling Natura 2000
  • zie hier voor de bijbehorende kamerbrief van de minister

Onderdelen uit de begeleidende kamerbrief

Enkele citaten uit de begeleidende kamerbrief van de minister (vetgedrukte passages: red.):

  • “Bestaande nota’s en beleidsterreinen worden in de NOVI op strategisch niveau verbonden. In sommige gevallen gaat het bestaande beleid op in de NOVI, in andere gevallen is er alleen sprake van een inhoudelijke koppeling en blijft het beleid zelfstandig bestaan. Het verschijnen van de NOVI betekent niet het einde van andere nota’s en visies die de fysieke leefomgeving betreffen. Waar deze beleidskaders naast een sectorale, ook om een integrale benadering vragen, worden deze als uitwerking van de NOVI beschouwd.”
  • “Met het opstellen van het PlanMER is vroeg begonnen. Hierdoor kon de ontwerp-NOVI op verschillende momenten vanuit PlanMER met tussenresultaten worden ondersteund. Voorafgaand aan het opstellen van het PlanMER werd twee keer advies ingewonnen bij de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). In april 2016 bracht de Commissie advies uit over het beoordelingskader en beoordelingssystematiek. In juli 2018 werd advies uitgebracht over de voor het PlanMER opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Commissie zal ook nog advies uitbrengen over het PlanMER zelf.”
  • “Het maatschappelijk debat over de NOVI wordt de tweede helft van dit jaar in volle vaart doorgezet. Onderdeel van dit maatschappelijk debat is ook de formele terinzagelegging van de ontwerp-NOVI, van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019. Gedurende deze periode kunnen burgers, organisaties en medeoverheden zienswijzen indienen op de ontwerp-NOVI en het PlanMER.”
  • “De ingediende zienswijzen dragen bij aan de definitieve versie van de NOVI, welke ik eind 2019 wil publiceren. De definitieve versie komt als structuurvisie uit onder de bestaande Wet ruimtelijke ordening. Zodra de Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting 1 januari 2021), zal deze structuurvisie gelden als een Omgevingsvisie, zoals in de nieuwe wet bedoeld.”

Vragen en advies

Hebt u vragen over het omgevingsrecht? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.