BOUW – De UAV 2012 en andere voorwaarden

uav 2012In een vorige blog schreef ik al over de overeenkomst van aanneming van werk. Die overeenkomst is als bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De regeling in het BW is echter summier, en dat heeft alles te maken met het feit dat de bouwsector gewend is om haar eigen zaken te regelen door middel van gestandaardiseerde contractsvoorwaarden. Zo’n eigen regeling betreft bijvoorbeeld de bekende UAV 2012. Maar er zijn ook andere niet-wettelijke regelingen.

UAV 2012

‘UAV 2012’ staat voor ‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’.  De UAV 2012 heeft twee voorgangers gehad: de UAV 1968 en de UAV 1989. Deze laatste twee waren beperkt tot de uitvoering van bouwwerken. De UAV 2012 regelt ook de zg. technische installatiewerken. Deze laatste werden tot 2012 afzonderlijk geregeld in de UAVTI 1992.

Gebruik van de UAV 2012

De UAV 2012 zijn met name geschikt voor de grotere bouwwerken. Althans, de bouwwerken waarbij namens de opdrachtgever directie wordt gevoerd. Dat blijkt ook uit de opzet van de regeling.

Totstandkoming van de UAV 2012

De UAV 2012 zijn tot stand gekomen in het ‘polderlandschap’, dat wil zeggen door overleg tussen de diverse betrokken sectoren (opdrachtgever / opdrachtgevende overheid en bouwsector). De UAV heten dan ook evenwichtig te zijn en de belangen van beide zijden te vertegenwoordigen.

Publicatie

De UAV 2012 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 19 januari 2012 (Stc. 2012, 1567).

Andere voorwaarden

In de bouwsector komen vele andere niet-wettelijke standaardvoorwaarden voor. Te noemen zijn o.a.:

de AVA 2013

Oftewel, de ‘Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013’.

Dit zijn geen ‘gepolderde’ voorwaarden, maar voorwaarden die eenzijdig zijn vastgesteld door de bouwsector zelf. Ze worden met name veel gebruikt in geval de opdrachtgever geen directie voert (bijvoorbeeld consument-opdrachtgevers).

de UAV-GC 2005

Oftewel, de ‘ Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen’.

Het gaat hierbij om voorwaarden die zijn toegesneden op bouwcontracten die verder gaan dan het enkele bouwen. Denk hierbij aan de integratie van ontwerp en uitvoering, en ook aan het onderhoud van het werk.

het gebruik van standaard contracten

Zo zijn er model-bouwteamovereenkomsten (zie hier een overzicht van model-contracten bij Bouwend Nederland), en natuurlijk de bekende koop-/aannemingsovereenkomsten van Woningborg.

het gebruik van eigen voorwaarden

Verder gebruiken bouw- en aannemingsbedrijven vaak ook geheel eigen algemene voorwaarden.

Voorrang

U kunt zich voorstellen dat er bij bouwprojecten regelmatig vele sets van algemene voorwaarden en contractregelingen tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn. Betrokken bedrijven (aannemers, onderaannemers, leveranciers, financiers e.a.) verklaren alle hun eigen set voorwaarden van toepassing op hun diensten. Daarnaast verklaart de opdrachtgever mogelijk de UAV of een andere regeling van toepassing. Vaak hanteert men daarbij dan een zg. ‘schraplijst’ waarbij van bepaalde artikelen uit de set voorwaarden wordt afgeweken (bijvoorbeeld een aanpassing van een boeteclausule), en vervolgens worden er ook nog eens – al dan niet gefaseerd – diverse contracten zelf gesloten met eigen regels. Dit gehele conglomeraat aan regels wil intern nog wel eens botsen. Dat kan worden voorkomen door een zg. prevalentieregeling (voorrangsregeling) op te nemen in het hoofddocument (veelal het contract), maar dat gebeurt niet altijd. Men kan in dat geval terugvallen op de algemene regels over algemene voorwaarden en aanbod en aanvaarding uit het Burgerlijk Wetboek (welke set voorwaarden geldt als aanvaard tussen partijen?). Maar dat leidt niet altijd tot eenduidige uitkomsten, met als gevolg dat tussen partijen de nodige discussie kunnen afspelen over de vraag welk recht nu eigenlijk tussen hen geldt. Kortom, een lawyer’s paradise…

Vragen en advies

Hebt u vragen over aanneming van werk? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Willem Brakenhoff