BOUW – Publicatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwenVandaag – 5 november 2019 – is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (‘Wkb’) gepubliceerd in het Staatsblad. Met deze publicatie is de wet nog niet in werking getreden. Dat is voorzien per 1 januari 2021. De wet introduceert een zogenaamd ‘instrument voor kwaliteitsborging’ in de Woningwet. Dat heeft gevolgen voor de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. En ook geeft de wet aanvullende bepalingen voor de regeling van de overeenkomst van aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek.

Documenten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Hier een overzicht van enkele van belang zijnde stukken:

  • de publicatie van de Wkb in het Staatsblad (zie hier)
  • de memorie van toelichting bij de Wkb (zie hier)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en toets vergunningaanvraag

In het huidige art. 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (‘Wabo’) wordt bepaald op welke wijzen aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen worden beoordeeld. Een van de beoordelingscriteria is die onder lid 1, sub a, namelijk de toets aan het Bouwbesluit.

Met betrekking tot die toets voert de Wkb een nieuwe bepaling in, in de vorm van een nieuw lid 3 en een nieuw lid 4 bij art. 2.10 van de Wabo:

“Het eerste lid, onder a, is niet van toepassing op:
a. de categorieën bouwwerken ten aanzien waarvan het bouwen krachtens artikel 7ab van de Woningwet wordt onderworpen aan een instrument voor kwaliteitsborging;
b. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere categorieën bouwwerken.
4. In de gevallen, bedoeld in het derde lid, onder a, wordt de omgevingsvergunning geweigerd, indien uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden niet blijkt dat wordt voldaan aan de in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet gestelde eisen.”

De desbetreffende toets aan het Bouwbesluit wordt dan ook overgelaten aan de bedoelde kwaliteitsborger. Zo’n kwaliteitsborger is volgens de Wkb een “natuurlijk persoon of rechtspersoon die met toestemming van de instrumentaanbieder een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging toepast” (zie het nieuwe art. 7aa van de Woningwet zoals de Wkb dat introduceert).

Een instrument voor kwaliteitsborging is volgens datzelfde art. 7aa van de Woningwet: “beoordelingsmethodiek die tot doel heeft vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, en vierde lid, of artikel 120” (de art. 2 en 120 van de Woningwet doelen op het Bouwbesluit).

Wijzigingen Burgerlijk Wetboek

Titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) is gewijd aan de overeenkomst van aanneming van werk. De Wkb wijzigt deze titel op enkele punten. De wijziging betreft onder andere de aansprakelijkheid van de aannemer.

Art. 7:758, leden 2 en 3 van het BW bepalen nu:

“2 Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
3 De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.”

Daar voegt de Wkb een nieuw vierde lid aan toe dat als volgt luidt:

“4 In afwijking van het derde lid, is bij aanneming van bouwwerken de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In andere gevallen kan van dit lid alleen ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen.”

De aansprakelijkheid van de aannemer wordt dan ook uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie. Deze aannemer blijft onder de nieuwe regeling in beginsel aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

Vragen en advies

Hebt u vragen over het bouwrecht of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Neem dan contact met ons op:

Contact

Wij overleggen graag met u, praten graag over de ins and outs van uw situatie en geven u graag advies. Voor een kennismaking of eerste gesprek brengen wij geen kosten in rekening.