MILIEURECHT – De inrichting

inrichtingHet milieurecht is een complex onderdeel van het ruimtelijk bestuursrecht (of ‘omgevingsrecht’). Het is ook een groot onderdeel daarvan. Centrale wet in het rechtsgebied is de Wet milieubeheer. En centraal begrip in die wet is de ‘inrichting’. Het op de Wet milieubeheer gebaseerde Activiteitenbesluit kent daar drie soorten van: de inrichting type A, type B en type C. Voor deze typen gelden verschillende regels. Het is dus van belang om deze typen te kunnen onderscheiden. Deze blog gaat daarom wat dieper in op de inrichting.

Lees Meer

ALGEMEEN – Nog meer grondrechten

grondrechtenZoals gezegd : grondrechten worden steeds belangrijker. Niet zozeer vanwege de dreigende schending ervan door de staat, maar veeleer in ‘horizontale’ zin. Oftewel tussen burgers en bedrijven onderling. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw worden steeds meer publieke diensten geprivatiseerd. En het kan toch niet zo zijn dat daarmee de gebondenheid aan grondrechten wordt ontlopen? En wat te denken van moderne private diensten van algemeen belang, die van meet af aan al nooit door de overheid zijn verleend?

Lees Meer

MILIEURECHT – Klimaatwet gepubliceerd

KlimaatwetVandaag, 10 juli 2019, is de Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt per 1 januari 2020 in werking.

Lees Meer

MILIEURECHT – Luchtkwaliteit : hoe gaat de bestuursrechter ermee om?

luchtkwaliteitOnze laatste twee blogs gingen over de klimaatzaken die Urgenda en Milieudefensie tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. In die zaken werd de Staat verweten onrechtmatig te handelen vanwege niet-naleving van de normen met betrekking tot luchtkwaliteit. Het ging dus over privaatrechtelijke kwesties (onrechtmatige daad). Dat deed ons afvragen: hoe gaat de bestuursrechter eigenlijk om met de luchtproblematiek?

Lees Meer