14. Privaatrecht – Boek 6 van het BW (2)

Boek 6 van het BW: Verbintenissen (titel 2)

***

In dit hoofdstuk bespreken we titel 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’). We doet dat in grote lijnen.

Titel 2: Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen

Titel 2 gaat over de overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen.

1. Verkrijging van vorderingen onder bijzondere titel, anders dan door overdracht

Bij de bespreking van Boek 3 van het BW zagen we dat goederen kunnen worden verkregen onder bijzondere titel (art. 3:80, lid 3 van het BW). Een van die verkrijgingswijzen was de overdracht van goederen. Van die overdracht hebben we de cessie besproken (art. 3:94, lid 1 van het BW).

Art. 3:80, lid 3 erkent echter meer wijzen van verkrijging van goederen onder bijzondere titel. Het bepaalt immers: “Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.”

In Boek 6 van het BW worden enkele van de bedoelde ‘overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging’ geregeld. Het gaat hierbij om de ‘gewone’ ontstaansgronden van verbintenissen (overeenkomst, onrechtmatige daad, e.d.), en over enkele verkrijgingen die in titel 2 van Boek 6 worden beschreven, namelijk:

  • subrogatie (art. 6:150, zie ook 6:12)
  • contractsoverneming (art. 6:159)

We bespreken deze kort.

Subrogatie: de subrogatie van art. 6:150 is in wezen van gelijke aard als de subrogatie die we in het vorige hoofdstuk bespraken (art. 6:12, lid 1). Bij art. 6:150 gaat het echter over, onder andere, het specifieke geval dat een partij door betaling aan een derde die niet zijn schuldeiser is, voorkomt dat die derde een goed van hem uitwint (door beslag bijvoorbeeld).

Contractsoverneming: Bij de contractsoverneming gaan alle rechten en plichten uit hoofde van een verbintenis over van een partij op een derde.

2. Schuldoverneming

Met betrekking tot de in titel 2 van Boek 6 geregelde schuldoverneming, citeren we enkel art. 6:155: “Een schuld gaat van de schuldenaar over op een derde, indien deze haar van de schuldenaar overneemt. De schuldoverneming heeft pas werking jegens de schuldeiser, indien deze zijn toestemming geeft nadat partijen hem van de overneming kennis hebben gegeven.”

3. Afstand en vermenging

Door afstand en vermenging gaan verbintenissen teniet.

Ook van deze figuren geven we enkel de wettelijke omschrijving:

Art. 6:160, lid 1: “Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doet.”

Art. 6:161, lid 1: “Een verbintenis gaat teniet door vermenging, wanneer door overgang van de vordering of de schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van schuldenaar zich in één persoon verenigen.”


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave