0. Inleiding – Privaatrecht voor de niet-jurist

Een inleiding in het privaatrecht voor niet juridisch geschoolde professionals en andere geïnteresseerden

***

Recht is niet moeilijk. Maar het is wel complex. In Nederland zijn er duizenden wetten, besluiten en regelingen. En dan hebben we het nog geeneens over internationale regelingen (EU e.d.). Of over de vele regelingen van lagere overheden (verordeningen e.d.). Al die wetten, besluiten en regelingen grijpen over en weer op elkaar in. En verwijzen naar elkaar.

Voor juristen is het allemaal nog nauwelijks te overzien. Laat staan voor de leek. Toch wordt van deze tegenwoordig een grote eigen verantwoordelijkheid verwacht. Dat is voor ons reden om voor hem – de niet juridisch geschoolde aannemers, ontwikkelaars, ambtenaren, MKB, particulieren en/of anderen – een korte introductie te schrijven in het recht.

We hebben dit eerder gedaan met betrekking tot het omgevingsrecht. We doe het in dit en de volgende hoofdstukken met betrekking tot het algemene privaatrecht. Daarmee bedoelen we dat we in de volgende hoofdstukken ingaan op het systeem van het privaatrecht. En niet zozeer op bijzondere, of specifieke, privaatrechtelijke onderwerpen. Dergelijke onderwerpen zullen we bespreken in afzonderlijke cursussen, zoals de (toekomstige) cursussen bouwrecht en huurrecht.

We proberen het gebied van het algemene privaatrecht kort en krachtig te ontsluiten voor de niet-jurist, zodat hij het enigszins kan overzien. En zodat hij een basis heeft voor verder onderzoek of (zelf)studie.

Indeling

In de volgende hoofdstukken introduceren we eerst kort het systeem van het privaatrecht. Daarbij bespreken we:

– de plaats van het privaatrecht in het recht
– enkele privaatrechtelijke wetten
– het Burgerlijk Wetboek
– het vermogensrecht (goederenrecht en verbintenissenrecht)
– enkele boeken van het Burgerlijk Wetboek (met name de boeken 3, 5 en 6).

Pdf-versie

Van de cursus is er ook een integrale pdf-uitvoering. Daarin staan alle hoofdstukken bij elkaar. Zie hier.

Belangrijke opmerking

Wetten en regels zijn voortdurend in verandering. Wij doen ons best om de informatie in de volgende hoofdstukken zoveel mogelijk up to date te houden. Voor zover wij in de volgende hoofdstukken linken naar regelgeving, moet er echter rekening mee worden gehouden dat die link inmiddels achterhaald kan zijn. Zoek (op bijvoorbeeld www.overheid.nl) dan ook altijd naar de meest recente tekst van de regelgeving.

Disclaimer

Wij merken ten slotte nadrukkelijk op dat u aan de volgende hoofdstukken geen rechten kunt ontlenen en dat we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste informatie en/of voor fouten in de tekst. Fouten kunnen er in sluipen en bovendien worden wetten en regels, zoals opgemerkt, regelmatig gewijzigd. Ook roeren we de materie noodzakelijkerwijs slechts oppervlakkig aan. Dat kan ten koste gaan van nuances, uitzonderingen en dergelijke.


Ga naar:
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave