1. Omgevingswet – Overzicht (1)

Moment van inwerkingtreding. Doel van de nieuwe Omgevingswet

(update december 2021)

***

Tijdstip van inwerkingtreding

Op dit moment – december 2021 – wordt voorzien dat het stelsel van de nieuwe Omgevingswet in werking zal treden per 1 juli 2022. Dan vangt ook een zogenaamde transitieperiode aan. Het nieuwe stelsel zal namelijk niet direct vanaf de inwerkingtreding ten volle operationeel zijn. Er is voorzien is een lange overgangsperiode waarin overheden steeds meer overgaan naar het nieuwe stelsel. De transitieperiode zal vooralsnog duren tot circa 2029.

Doel: vervangen van een wirwar aan regels

In onze cursus ‘Omgevingsrecht’ (zie hier) beschreven we het huidige systeem van het omgevingsrecht in hoofdlijnen. Daaruit bleek dat er op dit moment vele wetten en regels gelden in het omgevingsrecht. Zoals:

 • de Wet ruimtelijke ordening
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • de Wet milieubeheer
 • de Woningwet
 • Crisis- en herstelwet
  e.e.a. met bijbehorende amvb’s en andere lagere regelgeving

En dat is nog slechts het topje van de ijsberg. Hoe dan ook blijkt uit deze korte opsomming al dat het omgevingsrecht uit een wirwar aan regelgeving bestaat.

Vervangen en integreren

Het stelsel van de nieuwe Omgevingswet wil die wirwar aan omgevingsrechtelijke regelgeving vervangen door een nieuw en overzichtelijk stelsel van omgevingsrecht. Dat stelsel zal de rechtsgebieden bestrijken die nu door deze bestaande wetten en regels worden bestreken. Het zal dat echter op een geheel eigen wijze doen. Met nieuwe begrippen, nieuwe regels en nieuwe instrumenten.

Het gevolg van deze stelselherziening is dat veel bestaande wetten en regels zullen vervallen. Sommige geheel, andere voor een (groot) gedeelte.

Wetten die (deels) zullen vervallen

De wetten die bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet c.a. (al dan niet geheel) zullen verdwijnen, zijn onder andere:

 • de Crisis- en herstelwet
 • de Tracéwet
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • de Wet ruimtelijke ordening
 • de Waterwet
 • de Wet milieubeheer
 • de Woningwet

Verder zal een aantal wetten op (kleine dan wel grotere) onderdelen worden aangepast aan het nieuwe stelsel. Dat betreft o.a. de Algemene wet bestuursrecht.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave