10. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De inhoudsopgave van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

(update december 2021)

***

Het Besluit activiteiten leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit activiteiten leefomgeving (ook wel: ‘Bal’), zoals dat eruit ziet na verwerking van de diverse aanvullings- en invoeringsbesluiten:

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: Algemeen
H 3 – Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: Richtingaanwijzer
H 4 – Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: Inhoudelijke regels
H 5 – Milieubelastende activiteiten: Modules
H 6 – Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk
H 7 – Activiteiten in de Noordzee
H 8 – Activiteiten rond rijkswegen
H 9 – Activiteiten rond spoorwegen
H 10 – Activiteiten rond luchthavens
H 11 – Activiteiten die de natuur betreffen
H 12 – Landinrichtingsactiviteiten
H 13 – Activiteiten die cultureel erfgoed betreffen
H 14 – Activiteiten die werelderfgoed betreffen
H 15 – Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden
H 16 – Grondwateronttrekkingen en ontgrondingen op land en in regionale wateren
H 17 – Afval van schepen in binnenwateren
H 18 – Overige en slotbepalingen

De bijlagen:

BIJLAGE I – (BEGRIPPEN)
BIJLAGE II – (CATEGORIEËN AFVALSTOFFEN)
BIJLAGE IIA – (INTERVENTIEWAARDE BODEMKWALITEIT)
BIJLAGE III – (STOFFEN EN STOFKLASSEN)
BIJLAGE IV – (STUIFKLASSEN)
BIJLAGE IVA – (LEKKENDE, UITLOGENDE EN VERMESTENDE GOEDEREN)
BIJLAGE IVB – (RELATIEF STIKSTOFBEHOEFTIGE GEWASSEN)
BIJLAGE V – (STOFFEN AANVULLENDE RAPPORTAGEPLICHT PRTR)
BIJLAGE VI – (GROEPEN VERONTREINIGENDE STOFFEN PRTR)
BIJLAGE VII – (OVERGANGSRECHT EMISSIEGRENSWAARDEN EN ONDERGRENZEN ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN)
BIJLAGE VIII – (ACTIVITEITEN DIE IN AANZIENLIJKE MATE GELUID KUNNEN VEROORZAKEN)
BIJLAGE IX – (ANDERE BESCHERMDE DIER- EN PLANTENSOORTEN)
BIJLAGE X – (VAN ADMINISTRATIEPLICHT UITGEZONDERDE SOORTEN)
BIJLAGE IX – TESTEN VOOR ZUIVERINGSVOORZIENINGEN)

 

Onderwerpen

Het Besluit activiteiten leefomgeving geeft vooral regels over milieuactiviteiten (het is vergelijkbaar met het huidige Activiteitenbesluit).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave