15. Omgevingswet – De omgevingsverordening

De provinciale omgevingsverordening

(update januari 2024)

***

De omgevingsverordening

Artikel 2.6 van de Omgevingswet bepaalt:

“Provinciale staten stellen één omgevingsverordening vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.”

Artikel 4.2, lid 2 van de Omgevingswet bepaalt:

“Bij omgevingsverordening kunnen alleen regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, als het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een regel als bedoeld in artikel 2.22, eerste lid, of een instructie als bedoeld in artikel 2.33, eerste lid, kan worden behartigd.”

Primaat bij de gemeente

Artikel 2.3, lid 1 van de Omgevingswet bepaalt dat de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet wordt overgelaten aan de bestuursorganen van de gemeente, tenzij daarover andere regels zijn gesteld.

Hoofdregel is dus dat de gemeente aan zet is bij de uitvoering van de Omgevingswet. Op die hoofdregel worden echter uitzonderingen gemaakt.

Uitzonderingen op de hoofdregel

Zo kan de provincie op grond van artikel 2.22 van de Omgevingswet in de omgevingsverordening instructieregels opnemen. Deze instructieregels kunnen o.a. gaan over de inhoud van een omgevingsplan of een waterschapsverordening. Artikel 2.23 van de Omgevingswet geeft nadere restricties voor de instructieregels t.a.v. omgevingsplannen en waterschapsverordeningen.

Ook kan de provincie op grond van artikel 2.33 van de Omgevingswet, los van de omgevingsverordening, instructies geven aan de gemeente of het waterschap.

Bieden instructieregels en instructies geen soelaas, dan kan de provincie zelf functies aan locaties toedelen (zie bovengenoemd artikel 4.2, lid 2 van de Omgevingswet).

Regels van ‘bovenaf’

De provincie wordt op haar beurt weer beleidsmatig beïnvloed door het Rijk. Dat kan door middel van, o.a.:
– instructieregels afkomstig van het Rijk (afdeling 2.5 Omgevingswet)
– instructies afkomstig van het Rijk (afdeling 2.5 Omgevingswet)


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave