22. Omgevingswet – Het projectbesluit

Het projectbesluit

***

Het projectbesluit

Artikel 5.44, lid 1 van de Omgevingswet bepaalt:

“Voor het uitvoeren van een project en het in werking hebben of in stand houden daarvan kan een projectbesluit worden vastgesteld. Een projectbesluit wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten, Onze Minister of Onze Minister die het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister.”

Projectbesluiten komen dan ook vanuit het Rijk, de provincie of het waterschap.

Project

Volgens de bijlage bij de Omgevingswet, moet onder ‘project’ worden verstaan:
“a. de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken,
b. andere activiteiten in de fysieke leefomgeving, inclusief de activiteiten voor de ontginning van delfstoffen”

Projectbesluit

Het projectbesluit is een instrument voor het Rijk, provincies en waterschappen voor het toestaan van vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Het heeft de mogelijkheid in zich dat met één besluit alle toestemmingen voor het project worden verleend. (aldus de memorie van toelichting bij de Omgevingswet).

Dat laatste blijkt uit artikel 5.52 van de Omgevingswet:
– de regels van het projectbesluit wijzigen de regels van het omgevingsplan,
– het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor uitvoeringsactiviteiten (voor zover het dat bepaalt),
– het projectbesluit geldt ook als een ander (bij amvb bepaald) soort besluit.

Het projectbesluit heet dan ook een ‘integraal besluit’ te zijn. Het omvat alle voor het project benodigde toestemmingen in één besluit.

Beoordelingsregels

Artikel 5.53 van de Omgevingswet bevat de beoordelingsregels voor het projectbesluit. Voor zover het projectbesluit de regels van het omgevingsplan wijzigt, verwijst het artikel (deels) naar de regels die ten aanzien van het omgevingsplan gelden. Voor zover het projectbesluit als een omgevingsvergunning geldt, verwijst het artikel naar de regels die ten aanzien van de omgevingsvergunning gelden.

Projecten waarvoor de projectprocedure verplicht is

Artikel 5.46 van de Omgevingswet bepaalt voor welke projecten in ieder geval een projectbesluit dient te worden genomen (vanuit het Rijk of waterschap). Het gaat o.a. om:
– de aanleg van bepaalde spoor-, vaar- en autoverkeerswegen,
– primaire waterkeringen


Ga naar:
vorige hoofdstuk
inhoudsopgave