22. Omgevingswet – Het projectbesluit

Het projectbesluit

(update januari 2024)

***

Het projectbesluit

Artikel 5.44, lid 1 van de Omgevingswet bepaalt:

“Voor het uitvoeren van een project en het in werking hebben of in stand houden daarvan kan een projectbesluit worden vastgesteld. Een projectbesluit wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap of gedeputeerde staten of door Onze Minister die het aangaat, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.”

Projectbesluiten komen dan ook vanuit het Rijk, de provincie of het waterschap.

 

Projectbesluit

Het projectbesluit is een instrument voor het Rijk, provincies en waterschappen voor het toestaan van vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Het heeft de mogelijkheid in zich dat met één besluit alle toestemmingen voor het project worden verleend. (aldus de memorie van toelichting bij de Omgevingswet).

Dat laatste blijkt uit artikel 5.52 van de Omgevingswet:
– de regels van het projectbesluit wijzigen de regels van het omgevingsplan,
– het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor uitvoeringsactiviteiten (voor zover het dat bepaalt),
– het projectbesluit geldt ook als een ander (bij amvb bepaald) soort besluit.

Het projectbesluit heet dan ook een ‘integraal besluit’ te zijn. Het omvat alle voor het project benodigde toestemmingen in één besluit.

Beoordelingsregels

Artikel 5.53 van de Omgevingswet bevat de beoordelingsregels voor het projectbesluit. Voor zover het projectbesluit de regels van het omgevingsplan wijzigt, verwijst het artikel (deels) naar de regels die ten aanzien van het omgevingsplan gelden. Voor zover het projectbesluit als een omgevingsvergunning geldt, verwijst het artikel naar de regels die ten aanzien van de omgevingsvergunning gelden.

Projecten waarvoor de projectprocedure verplicht is

Artikel 5.46 van de Omgevingswet bepaalt voor welke projecten in ieder geval een projectbesluit dient te worden genomen (vanuit het Rijk of waterschap). Het gaat o.a. om:
– de aanleg van bepaalde spoor-, vaar- en autoverkeerswegen,
– primaire waterkeringen

Artikelen over de Omgevingswet

Na dit hoofdstuk 22 volgen artikelen over de nieuwe Omgevingswet die ingaan op specifieke onderwerpen. Een overzicht daarvan staat in de inhoudsopgave van deze cursus. In de loop der tijd worden steeds meer artikelen toegevoegd.

 


Ga naar:
vorige hoofdstuk
inhoudsopgave