13. Omgevingswet – De omgevingsvisie(s)

De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisie (NOVI, POVI en GOVI)

(update januari 2024)

***

De omgevingsvisie(s)

Artikel 3.1 van de Omgevingswet bepaalt:

“1. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke omgevingsvisie vast.
2. Provinciale staten stellen een provinciale omgevingsvisie vast.
3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, een nationale omgevingsvisie vast.”

Er zullen dus drie soorten omgevingsvisie zijn:
– de gemeentelijke (ook wel ‘GOVI’)
– de provinciale (ook wel ‘POVI’)
– de nationale (ook wel ‘NOVI’)

Inhoud

Deze omgevingsvisies gaan over de fysieke leefomgeving. Het gaat dus om integrale instrumenten. Ze zijn niet beperkt tot sectoren als ruimtelijke ordening, milieu, infrastructuur, etc..

De omgevingsvisies bevatten o.a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.

Ontwikkelingen NOVI

De Nationale Omgevingsvisie (‘NOVI’) is op 11 september 2020 vastgesteld (zie de publicatie in de Staatscourant van 15 september 2020 in: Staatscourant 2020, 48104).

Informatie over de NOVI kan hier worden geraadpleegd. De NOVI zelf hier (pdf).

Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat de minister in de bekendmaking in de Staatscourant schrijft dat de NOVI is vastgesteld volgens de procedure van artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het stelsel van de nieuwe Omgevingswet destijds nog niet in werking is getreden. De NOVI is daarom volgens de huidige wetgeving (de Wro) tot stand gekomen. Inmiddels is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van art. 4.10, lid 3 van de Invoeringswet geldt de NOVI uit 2010 als omgevingsvisie in de zin van de Omgevingswet.

Inmiddels is de Rijksoverheid bezig met een herziening van de NOVI, de Nota Ruimte. Informatie daarover kan hier worden geraadpleegd.

Instrumentarium dat opgaat in de nationale omgevingsvisie

Het instrument van de nationale omgevingsvisie vervangt de volgende wettelijke nationale beleidsinstrumenten over de fysieke leefomgeving: het nationaal waterplan (uit de Waterwet), het nationaal verkeers- en vervoerplan (uit de Planwet verkeer en vervoer), de (nationale) structuurvisie (uit de Wet ruimtelijke ordening), het nationale milieubeleidsplan (uit de Wet milieubeheer) en de nationale natuurvisie (uit de Wet natuurbescherming).

 

POVI – Provinciale omgevingsvisies

De provincies hebben inmiddels ook hun omgevingsvisies. Hier een link naar informatie over de POVI Zuid-Holland. En hier naar die van Noord-Holland. Ook de andere provincies hebben inmiddels hun POVI’s.

GOVI – Gemeentelijke omgevingsvisies

En ook veel gemeentes hebben inmiddels hun omgevingsvisie vastgesteld. Hier die van Amsterdam. Hier die van Rotterdam. Hier die van Utrecht.

 

 


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave