13. Omgevingswet – De omgevingsvisie(s)

De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisie (NOVI, POVI en GOVI)

***

De omgevingsvisie(s)

Artikel 3.1 van de Omgevingswet bepaalt:

“1. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke omgevingsvisie vast.
2. Provinciale staten stellen een provinciale omgevingsvisie vast.
3. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, een nationale omgevingsvisie vast.”

Er zullen dus drie soorten omgevingsvisie zijn:
– de gemeentelijke (ook wel ‘GOVI’)
– de provinciale (ook wel ‘POVI’)
– de nationale (ook wel ‘NOVI’)

Inhoud

Deze omgevingsvisies gaan over de fysieke leefomgeving. Het gaat dus om integrale instrumenten. Ze zijn niet beperkt tot sectoren als ruimtelijke ordening, milieu, infrastructuur, etc..

De omgevingsvisies bevatten o.a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.

Ontwikkelingen NOVI

Op dit moment – april 2018 – is de Rijksoverheid de nationale omgevingsvisie aan het ontwikkelen. Dat doet ze in vier fasen:

Fase 1: Agendavorming
resulterend in een Startnota (deze is op 17 februari 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden)
Fase 2: Verdieping
resulterend in verdiepingsrapporten, een optiedocument en een ‘prototype NOVI’.
De verdiepingsrapporten zijn opgesteld en in consultatie. Gedurende het jaar 2018 wordt een optiedocument opgesteld, en wordt toegewerkt naar een concept-NOVI.
Fase 3: Keuzes
resulterend in een concept-NOVI (naar verwachting eind 2018)
Fase 4: Opstellen NOVI
resulterend in het NOVI (naar verwachting vast te stellen in 2019)

Instrumentarium dat opgaat in de nationale omgevingsvisie

Het instrument van de nationale omgevingsvisie zal de volgende wettelijke nationale beleidsinstrumenten over de fysieke leefomgeving vervangen: het nationaal waterplan (uit de Waterwet), het nationaal verkeers- en vervoerplan (uit de Planwet verkeer en vervoer), de (nationale) structuurvisie (uit de Wet ruimtelijke ordening), het nationale milieubeleidsplan (uit de Wet milieubeheer) en de nationale natuurvisie (uit de Wet natuurbescherming).

Specifieke beleidsdocumenten die door de NOVI worden vervangen

Welke delen van de op dit moment bestaande structuurvisies en andere beleidsnota’s door de NOVI zullen worden vervangen, wordt bij vaststelling van de NOVI bekend gemaakt (zo merkt de minister van BZK op bij kamerbrief van 13 april 2018).

POVI – Provinciale omgevingsvisies

De provincies werken op dit moment ook aan hun omgevingsvisies. Hier een link naar informatie over de POVI Zuid-Holland. En hier naar die van Noord-Holland. Ook de andere provincies werken aan hun POVI’s.

GOVI – Gemeentelijke omgevingsvisies

Ook werken sommige gemeentes al aan hun omgevingsvisie. Hier een overzichtskaart. Ook blijkt een klein aantal gemeentes al een omgevingsvisie te hebben vastgesteld.

Opmerking toepasselijk recht

Omdat de Omgevingswet c.a. nog niet in werking is (hetgeen pas per 2021 het geval zal zijn) worden de omgevingsvisies op dit moment voorbereid op basis van het bestaande recht (Wet ruimtelijke ordening e.d.).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave