9. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

De inhoudsopgave van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

(update december 2021)

***

Het Besluit kwaliteit leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit kwaliteit leefomgeving (ook wel: ‘Bkl’) zoals dit eruit ziet na verwerking van de aanvullings- en invoeringsbesluiten:

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Omgevingswaarden
H 3 – Specifieke taken
H 4 – Programma’s
H 5 – Omgevingsplannen
H 6 – Waterschapsverordeningen
H 7 – Omgevingsverordeningen
H 8 – Omgevingsvergunningen
H 9 – Projectbesluiten
H 10 – Bijzondere instrumenten en instructieregels
H 11 – Monitoring en informatie
H 12 – Overgangsrecht
H 13 – Slotbepalingen

De bijlagen:

BIJLAGE I – (BEGRIPPEN)
BIJLAGE II – (VEILIGHEID WATERKERINGEN)
BIJLAGE IIa – (VEILIGHEID ANDERE DAN PRIMAIRE WATERKERINGEN IN BEHEER BIJ HET RIJK)
BIJLAGE III – (OMGEVINGSWAARDEN VOOR PRIORITAIRE STOFFEN EN BEPAALDE KRW-VERONTREINIGENDE STOFFEN VOOR DE GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN EEN KRW-OPPERVLAKTEWATERLICHAAM)
BIJLAGE IIIa – (INDICATOREN VOOR DE GOEDE ECOLOGISCHE KWALITEIT)
BIJLAGE IV – (OMGEVINGSWAARDEN VOOR DE GOEDE CHEMISCHE TOESTAND VAN GRONDWATERLICHAMEN)
BIJLAGE V – (OMGEVINGSWAARDE WATER ONTTROKKEN OP EEN WATERWINLOCATIE GELEGEN IN EEN KRW-OPPERVLAKTEWATERLICHAAM)
BIJLAGE Vc – (SOORTEN INVASIEVE EXOTEN WAARTEGEN PROVINCIEBESTUUR MAATREGELEN NEEMT)
BIJLAGE VI – (BEPERKT KWETSBARE EN KWETSBARE GEBOUWEN EN LOCATIES EN ZEER KWETSBARE GEBOUWEN)
BIJLAGE VII – (OPSLAG, PRODUCTIE, GEBRUIK EN VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN WINDTURBINES)
BIJLAGE VIII – (EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN VUURWERK)
BIJLAGE IX – (CIVIELE EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN)
BIJLAGE X – (MILITAIRE EXPLOSIEAANDACHTSGEBIEDEN)
BIJLAGE XI – (KUSTFUNDAMENT)
BIJLAGE XII – (GROTE RIVIEREN)
BIJLAGE XIII – (MILITAIRE TERREINEN MET MILITAIRE SCHIETBANEN EN MILITAIRE SPRINGTERREINEN WAARVOOR IN HET OMGEVINGSPLAN DE STANDAARDWAARDE VOOR HET TOELAATBARE GELUID OP EEN GELUIDGEVOELIG GEBOUW MOET WORDEN OPGENOMEN)
BIJLAGE XIIIA – (STOFFENLIJST TOELAATBARE KWALITEIT BODEM)
BIJLAGE XIIIB – (TCL EN GEURDREMPEL BODEM)
BIJLAGE XIIIc – (PKB-WADDENZEE EN WADDENGEBIED)
BIJLAGE XIV – (LOCATIES VAN MILITAIRE TERREINEN EN TERREINEN MET MILITAIRE OBJECTEN EN MAXIMALE HOOGTES VAN BOUWWERKEN IN RADARVERSTORINGSGEBIEDEN)
BIJLAGE XV – (LOCATIES ELEKTRICITEITSVOORZIENING)
BIJLAGE XVA – (LOCATIES VAN COMMUNICATIE-, NAVIGATIE- EN RADARAPPARATUUR BUITEN SCHIPHOL OF OVERIGE LUCHTHAVENS VAN NATIONALE EN REGIONALE BETEKENIS EN MAXIMALE HOOGTE VAN BOUWWERKEN IN GEBIEDEN WAAR DEZE DE WERKING VAN DIE APPARATUUR KUNNEN VERSTOREN)
BIJLAGE XVI – (LANDELIJKE FIETS- EN WANDELROUTES)
BIJLAGE XVII – (KERNKWALITEITEN WERELDERFGOEDEREN EN ERFGOEDEREN OP DE VOORLOPIGE LIJST WERELDERFGOED)
BIJLAGE XVIII – (INFORMATIEDOCUMENTEN OVER MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN EN LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM OF LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN ZUIVERINGTECHNISCH WERK)
BIJLAGE XVIIIa – (STANDAARDWAARDEN VOOR HET GRONDWATER)
BIJLAGE XIX – (TOETSINGSWAARDEN VOOR HET TE INFILTREREN WATER)

 

Onderwerpen

Het Besluit kwaliteit leefomgeving geeft vooral de inhoudelijke regels voor de diverse, later in deze cursus te bespreken, instrumenten uit de Omgevingswet (programma’s, plannen, verordeningen, besluiten).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave