9. Omgevingswet – Inhoud van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

De inhoudsopgave van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

***

Het Besluit kwaliteit leefomgeving

De inhoudsopgave van het Besluit kwaliteit leefomgeving (ook wel: ‘Bkl’):

De hoofdstukken:

H 1 – Algemene bepalingen
H 2 – Omgevingswaarden
H 3 – Specifieke taken
H 4 – Programma’s
H 5 – Omgevingsplannen
H 6 – Waterschapsverordeningen
H 7 – Omgevingsverordeningen
H 8 – Omgevingsvergunningen
H 9 – Projectbesluiten
H 10 – Monitoring en informatie
H 11 – Digitaal stelsel Omgevingswet (geres.)
H 12 – Slotbepalingen

De bijlagen:

Bijlage I bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)
Bijlage II bij artikel 2.1 van dit besluit (veiligheid waterkeringen)
Bijlage III bij de artikelen 2.12, eerste en derde lid, 4.17, tweede lid, van dit besluit (omgevingswaarden voor prioritaire stoffen en bepaalde KRW-verontreinigende stoffen ten behoeve van de goede chemische toestand van een KRW-oppervlaktewaterlichaam)
Bijlage IV bij de artikelen 2.16, eerste lid, 4.17, derde lid, van dit besluit (omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen)
Bijlage V bij artikel 2.17, eerste lid, van dit besluit (omgevingswaarden KRW-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water)
Bijlage VI bij artikel 5.3, tweede lid, van dit besluit (beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen)
Bijlage VII bij de artikelen 5.4, 8.12, eerste lid, van dit besluit (activiteiten met externe veiligheidsrisico’s)
Bijlage VIII bij artikel 5.23 van dit besluit (explosieaandachtsgebieden vuurwerk)
Bijlage IX bij artikel 5.28 van dit besluit (civiele explosieaandachtsgebieden)
Bijlage X bij artikel 5.32 van dit besluit (militaire explosieaandachtsgebieden)
Bijlage XI bij artikel 5.39 van dit besluit (kustfundament)
Bijlage XII bij artikel 5.41, eerste lid, van dit besluit (grote rivieren)
Bijlage XIII bij de artikelen 5.51, eerste lid, en 10.10 van dit besluit (aandachtsgebieden luchtkwaliteit)
Bijlage XIV bij artikel 5.53, eerste lid, onder b, van dit besluit (locaties uitgezonderd van niet in betekenende mate)
Bijlage XV bij de artikelen 5.146, 5.151, eerste en tweede lid, 7.5, tweede lid, en 7.10, tweede lid, van dit besluit (locaties van militaire terreinen en terreinen met militaire objecten en maximale hoogtes van bouwwerken in radarverstoringsgebieden)
Bijlage XVI bij artikel 5.152 van dit besluit (elektriciteitsvoorziening)
Bijlage XVII bij artikel 7.3, eerste lid, van dit besluit (kernkwaliteiten werelderfgoederen en erfgoederen op de voorlopige lijst werelderfgoed)
Bijlage XVIII bij artikel 8.10, eerste lid, 8.89, derde lid en 8.94, tweede lid, van dit besluit (informatiedocumenten over milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringstechnisch werk)
Bijlage XIX bij artikel 8.28 van dit besluit (kosteneffectiviteit)
Bijlage XX bij artikel 8.90, tweede lid, van dit besluit (toetsingswaarden voor het te infiltreren water)
Bijlage XXI bij artikel 10.15, eerste lid, aanhef en onder b, van dit besluit (monitoringsindicatoren voor de goede ecologische kwaliteit)

Onderwerpen

We zien dat het Besluit kwaliteit leefomgeving vooral de inhoudelijke regels geeft voor de diverse instrumenten uit de Omgevingswet (programma’s, plannen, verordeningen, besluiten).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave