4. Omgevingswet – Inhoud van de Omgevingswet (1)

Inhoud van de Omgevingswet zoals gepubliceerd in het Staatsblad op 26 april 2016

***

Inhoud van de Omgevingswet

De Omgevingswet, zoals deze op 26 april 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd, bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Algemene bepalingen
2. Taken en bevoegdheden van bestuursorganen
3. Omgevingsvisies en programma’s
4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving
5. De omgevingsvergunning en het projectbesluit
6.
7.
8.
9.
10. Gedoogplichten
11.
12. Grondexploitatie
13. Financiële bepalingen
14.
15.
16. Procedures
17. Adviesorganen en adviseurs
18. Handhaving en uitvoering
19. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden
20. Monitoring en informatie
21.
22.
23. Overige en slotbepalingen

Bijlage

Nieuw in het stelsel van de Omgevingswet is dat de omschrijvingen en definities van begrippen die in de wet worden gehanteerd, in een bijlage zijn opgenomen. Dat is het geval bij de Omgevingswet zelf, en ook bij de op de wet gebaseerde amvb’s. Van oudsher stonden de omschrijvingen en definities altijd in de wetstekst zelf. Met die traditie wordt dus gebroken.

Gereserveerde hoofdstukken

Te zien is dat een aantal hoofdstukken ontbreekt. Deze zijn gereserveerd. Daarover valt het volgende te zeggen:

De hoofdstukken 6 tot en met 8

Deze zijn gereserveerd voor, zoals de memorie van toelichting stelt:

“integratie van regelgeving over niet-plaatsgebonden handelingen die op dit moment vooral te vinden is in de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Het gaat dan om de hoofdstukken 9 en 10 van de Wet milieubeheer en bijvoorbeeld de regels over jacht uit de Wet natuurbescherming.”

Hoofdstuk 9

Dit is gereserveerd voor regels over grondverwerving. Dit hoofdstuk wordt grotendeels ingevuld door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Hoofdstuk 11

Dit is gereserveerd voor regels over onteigening en herverkaveling. Dit hoofdstuk wordt grotendeels ingevuld door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Hoofdstuk 14

Dit is gereserveerd voor verhandelbare rechten (o.a. hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer).

Hoofdstuk 15

Dit is gereserveerd voor schaderegelingen. Dit hoofdstuk wordt grotendeels ingevuld door de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Hoofdstuk 21

Dit is gereserveerd voor regelingen over de openbaarheid van milieuinformatie.

Hoofdstuk 22

Hoofdstuk 22 is gereserveerd voor het overgangsrecht. Dit hoofdstuk wordt grotendeels ingevuld door de Invoeringswet Omgevingswet.

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 12 van de Omgevingswet, zoals deze op 26 april 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd, zal door de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingrijpend worden gewijzigd.

Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten

In de volgende twee hoofdstukken zullen we nader ingaan op de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave