6. Omgevingswet – Inhoud van de Omgevingswet (3)

Aanvullingen en wijzigingen op de Omgevingswet vanuit de Aanvullingswetten

***

Ook vanuit de zogenaamde Aanvullingswetten zullen aanvullingen en wijzigingen worden doorgevoerd op de Omgevingswet zoals deze op 26 april 2016 in het Staatsblad is gepubliceerd.

Aanvullingswetten

We zagen in een vorig hoofdstuk al dat er vier Aanvullingswetten zijn:

de Aanvullingswet bodem Omgevingswet
de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
de Aanvullingswet geluid Omgevingswet
de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Van deze wetten is enkel de eerste, inzake de bodem, inmiddels als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De andere verkeren nog in een voorliggend stadium van totstandkoming.

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Deze wet geeft o.a. aanvullingen op de hoofdstukken 10, 19 en 23 van de Omgevingswet. Ook trekt ze de Wet bodembescherming in.

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Deze wet vult o.a. het gereserveerde hoofdstuk 9 van de Omgevingswet in met bepalingen over het voorkeursrecht. Ook vult ze het gereserveerde hoofdstuk 11 van de Omgevingswet in met bepalingen over onteigening.

Vervolgens grijpt ze in op hoofdstuk 12 van de Omgevingswet. De bepalingen over de grondexploitatie die in de Omgevingswet, zoals in het Staatsblad gepubliceerd op 26 april 2016, in hoofdstuk 12 staan, worden vereenvoudigd, en overgeplaatst naar hoofdstuk 13 (afdeling 13.6). Het nieuwe hoofdstuk 12 zal de titel ‘Bijzondere instrumenten voor de inrichting van gebieden’ krijgen. Daarin komen bepalingen te staan over het inrichtingsprogramma, het inrichtingsbesluit, herverkaveling en kavelruil.

Aan hoofdstuk 13 worden twee afdelingen toegevoegd: Een (afdeling 13.5) over financiële bepalingen inrichting van gebieden, en een (afdeling 13.6) over het kostenverhaal (dat dus uit hoofdstuk 12 – ‘grondexploitatie’ – wordt overgeheveld, en sterk wordt gewijzigd).

De wet vult ook het gereserveerde hoofdstuk 15 van de Omgevingswet aan met een afdeling 15.3 over schadeloosstelling bij onteigening. En hoofdstuk 16 wordt uitgebreid met bepalingen over het voorkeursrecht, gedoogplichtbeschikkingen, onteigeningsbeschikkingen en de inrichting van gebieden.

Ten slotte zal deze wet o.a. de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten intrekken.

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Deze wet voegt enkele wijzigingen en aanvullingen door op de Omgevingswet. Tevens trekt ze o.a. de Wet geluidhinder in.

De Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Op grond van deze wet zullen diverse wijzigingen en aanvullingen plaatsvinden in de Omgevingswet. Tevens trekt ze de Wet natuurbescherming in.

Samenvatting

We geven in het volgende hoofdstuk in grote lijnen weer wat de inhoud van de Omgevingswet is nadat de aanvullingen en wijzigingen uit de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten (zoals deze nu – april 2018 – luiden) zijn verwerkt.


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave