20. Omgevingswet – Algemene regels

Algemene regels

(update december 2021)

***

Algemene regels

Een van de doelen van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet is om activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving zoveel mogelijk onder algemene regels te laten vallen. Gevolg daarvan is dat minder activiteiten vergunningplichtig zijn.

Hoofdstuk 4 van de Omgevingswet

Hoofdstuk 4 van de Omgevingswet gaat over de algemene regels.

Artikel 4.1, lid 1 van de wet bepaalt:

“Bij omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening kunnen met het oog op de doelen van de wet regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.”

Artikel 4.3, lid 1 van de Omgevingswet bepaalt:

“Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de volgende activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving: (…)”
… waarna een hele lijst aan onderwerpen wordt opgesomd, zoals:
– bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken,
– milieubelastende activiteiten.

Artikel 4.3, lid 3 van de Omgevingswet bepaalt over welke onderwerpen bij amvb regels kúnnen worden gesteld (terwijl lid 1 de verplichte onderwerpen noemt).

Amvb’s

De in artikel 4.3 van de Omgevingswet bedoelde regels zijn o.a. te vinden in:
– het Besluit activiteiten leefomgeving (‘Bal’)
– het Besluit bouwwerken leefomgeving (‘Bbl’)

Meldingsplicht, vergunningplicht

Artikel 4.4 van de Omgevingswet bepaalt:

“1. Regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1 [dat zijn regels in het omgevingsplan, de waterschapsverordening, de omgevingsverordening en de amvb’s] kunnen inhouden een verbod om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag een activiteit te verrichten.
2. De regels in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening kunnen inhouden een verbod om een activiteit zonder omgevingsvergunning te verrichten.”

Lid 1 bepaalt dus dat een meldingsplicht kan worden opgenomen in de bedoelde regelingen.
Lid 2 bepaalt dat een vergunningplicht kan worden opgenomen in het omgevingsplan, in de waterschapsverordening en in de omgevingsverordening. Dit is niet bepaald met betrekking tot amvb’s. Reden daarvan is dat de mogelijkheid om bij amvb een vergunningplicht in het leven te roepen, is geregeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet (artikel 5.1).


Ga naar:
vorige hoofdstuk
volgende hoofdstuk
inhoudsopgave